Vážení rodiče žáků ZŠ Chvatěruby, srdečně Vás zveme na slavnostní zakončení školního roku 2021/2022,které se koná dne 29.6.2022, od 16.00 hodin, v budově školy.

Program:  - vystoupení žáků školy

                   - rozloučení se s našimi páťáky

                                                Kolektiv zaměstnanců školy, Mgr. Miroslava Moravcová

 

 

 

Ředitelství ZŠ a MŠ Chvatěruby,okres Mělník, oznamuje rodičům -souladu se zákonem č.561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vělávání se uskuteční čníku v naší škole7

Zápis do 1.ročníku Základní školy Chvatěruby:

 

   Milé děti, blíží se Váš slavnostní den, den zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2022/2023 v naší  škole.

Přijďte s pěkným úsměvem a dobrou náladou. Těší se na Vás starší kamarádi, paní učitelky a zaměstnanci školy.

 

Co je třeba před nástupem do školy trénovat:

SEBEOBSLUHU/oblékání, stolování,WC/

SCHOPNOST SOUSTŘEDĚNÍ/15-20 minut, ale ne při hře/

ŘEČ, KOMUNIKACE/slovní zásoba, logopedie - zavčas navštívit logopeda,přednést básničku či zazpívat/

ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ/odloučení od rodičů, kontrolovat své nálady,vědomí zodpovědnosti za své chování, schopnost dodržovat pravidla,umět se vyrovnat s neúspěchem/

INTELEKTOVÉ SCHOPNOSTI /čiselná řada, větší a menší číslo, pravolevá orientace, barvy,tvary,časoprostorové pojmy-nad, pod, nahoře, dole/

 

Vážení rodiče, zápis dětí do 1.ročníku se koná 5.4.2022 a 7.4.2022,vždy od 15.00 do 17.00 hodin v budově Základní školy Chvatěruby,

 

K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců pas s povolením k pobytu a doklad o bydlišti.

 Zapsány budou děti narozené v roce 2015-2016. K zápisu se dostaví i děti starší, které měly povolen odklad školní docházky.Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě ke školní docházce. Později narozené děti, pokud jsou duševně a tělesně vyspělé, mohou být zapsány do 1.ročníku na základě doporučení odborného lékaře, příslušné PPP a žádosti rodičů.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy - Chvatěruby, Zlončice, Kozomín, děti z obce Postřižín a dalších obcí, dle volné kapacity školy.

Úkolem zápisu dítěte do 1. třídy je zjišťování, zda-li je dostatečně připravené a zralé na školní docházku,formou hry a povídání. K zápisu je třeba dodat následující dokumenty, které rodič vyplní :

-Žádost o přijetí ,2020-03-26

-Žádost o odklad, 2020-03-26

-Dotazník pro rodiče, 2020-03-26     + ofocený rodný list dítěte

/výše uvedené 3 dokumenty jsou ke stažení na stránkách školy,www.skolachvateruby.cz,v oddělení - ke stažení, které po vyplnění můžete do školy donést, poslat poštou či e-mailem, nebo vyzvednout ve škole a předat je osobně/.

Registrace /podání přihlášení/, je možné již od 7.3.2022 až do konce měsíce dubna,30.4. 2022. Běžný zápis je stanoven na 5. a 7.4.2022 ve škole, od 14.00 do 17.00 hodin.

Po přijetí žádosti dostane Vaše dítě registrační číslo. Pod tímto registračním číslem pak bude uvedena informace, zda bylo Vaše dítě přijato na naši školu.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn po skončení zápisu na webu školy-Zprávy pro rodiče, ZŠ a vyvěšen u hlavního vchodu do budovy školy.Předpokládaný termín zveřejnění výsledků zápisu je 3.květen 2022.

Pokud budou přetrvávat mimořádná opatření, bude zápis zorganizován bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole  a podat žádost o přijetí do 1.třídy bude možné těmito způsoby:

-e-mailem   /moravi@centrum.cz

-poštou nebo vhozením do poštovní schránky před školou

-osobním předáním ve škole

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydá ředitelka do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Uvedené obdržíte písemně.

Mgr. Moravcová M., ředitelka školy

 

 

 

 

ZŠ a MŠ Chvatěruby,okres Mělník 

Zápis do 1. ročníku, 2.-5.ročníku

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Mgr.Miroslava Moravcová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8. 7. 2022 od 8. 00 hodin do 11.00. hodin

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ a MŠ Chvatěruby,okres Mělník, příspěvková organizace

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:0

Organizace zápisu / Порядок запису:

  1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  1. a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole

      заяву про зарахування дитини до початкової школи можна забрати її особисто у відповідній школі)

  1. b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

  1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

  1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 V e Chvatěrubech, dne/дата 20. 5. 2022                                                    

                                                                   Mgr.Miroslava Moravcová

                                                  Ředitel základní školy/ Директор початкової школи

 

 -------------------------------------------------------------

 

 

22.10.2021: návrat ze Švp 

Hodnocení Švp Kytlice: zdařilá školní akce

20.10.2021

Vážení rodiče,děti Vám posílají sluníčkový pozdrav z krásné přírody.

DĚTI JSOU HODNÉ, SPOKOJENÉ. Dostaly pochvalu a odměnu za slušné chování a pořádek. Včera splnily večerní stezku odvahy, stavěly domečky v lese. Co nejvíce trávíme čas v přírodě.

Čeká nás: karneval, orientační závod,soutěže, hry. Děti se vydováděly na nafukovácí trampolíně.

Návrat: 22.10.2021, přibližně-12.30 -13.00 h.

Prosím nevolejte, pište případně zprávy, až budeme venku, napíšeme, zavoláme, v penzionu nemáme příjem, děkuji.

Zdraví Vás M.Moravcová a kolektiv školy.

18.10.2021

Dobrý den, vážení rodiče, dojeli jsme v pořádku, děti vše zvládly, najedly se, vybalujeme a půjdeme do přírody. Počasí zatím přeje.

Děti Vás pozdravují, nikdo neplakal, neblinkal, cesta výborná, jídlo chutné.

Miroslava Moravcová a kolektiv.

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - KYTLICE                    Termín: 18.-22.10.2021

18.10.2021 - sraz žáků ve škole do 7.30 - 8.00 hod.

-děti budou vybaveny batůžkem:svačina, pití v uzavíratelné láhvi, 4x sáček /pro případ nevolnosti/,papírové kapesníčky

-kufry rodiče předají pověřenému pracovníkovi ZŠ "dole" u obchodu, pod školou,odkud bude odjezd

-dětem, které před cestou budou potřebovat Kinedryl, bude lék podán ve škole-lék zajistí škola /sdělit do úkolníčků,notýsků zda kinedryl ANO  NE/

odjezd: 9.00 h. od obchodu, pod školou

příjezd/návrat/: 22.10.2021, mezi 12.00 a 13.00 h., opět k obchodu, pod školu

Žáci, kteří nejedou na Švp, budou mít vyučování každý den do 11.25 h.

Provoz ŠD a stravování ve ŠJ zajištěny v běžném režimu.

 

Děti, jenž se nezúčastní z důvodu nemoci Švp neb docházky do školy, mají učivo v plánech, které každý týden posílá třídní pí učitelka na e-mail.

 

Informace ze školy v přírodě budou sděleny na stránky školy: v pondělí 18.10.2021 a  ve středu 20.10.2021.

                                                                            Mgr.Miroslava Moravcová

 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ:

TERMÍN-18.-22.10.2021

PENZION U SKÁLY, KYTLICE

CELÁ ŠKOLA,CENA BUDE SDĚLENA NA TŘÍDNÍ SCHŮZCE 

 

Ředitelské volno: 27. 9.2021

                             22.12.2021 

 

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

školní rok 2021/2022 bude  zahájen 1.9.2021 v 8:00 hod. před budovou školy. Třídní učitelky pod vedením paní ředitelky zde shromáždí své žáky a odvedou je do tříd.

Rodiče a doprovod žáků 1. ročníku mohou tradičně doprovodit své děti do třídy, kde jim bude umožněno „spoluprožít“ a zdokumentovat první den „svého školáka“.

*1. 9.2021 se žáci při vstupu do školy nepřezouvají, nemusí s sebou nosit aktovku.

Vyučování bude ukončeno v 8:30 hod.

Třídní učitelé zjistí předběžný zájem o účast žáků ve ŠD a stravování se ve ŠJ-rozdání tiskopisů k vyplnění v den zahájení, nebo rozdáním druhý den, tj.2.9.2021.

Školní družina nebude tento den v provozu.

Školní jídelna nebude tento den v provozu.

*2. 9.2021 si s sebou žáci donesou přezůvky a aktovku s vybaveným penálem i deskami na sešity.

Žákům bude předána veškerá dokumentace k vyplnění rodiči/  Podklad pro školní matriku – prosíme vyplnit aktuálními údaji, dotazník. VYPLNĚNÉ DOKUMENTY JE NUTNO PŘINÉST DO ŠKOLY 3. 9. 2021!!!

Žáci dostanou k dispozici rozvrh výuky pro 1. pololetí šk. r. 2021/2022. Tento se může v prvních dnech školního roku ještě operativně měnit, prosíme o pochopení – žáci i rodiče budou vždy včas informováni o ev. změnách.

Žákům bude předán seznam pomůcek pro jednotlivé ročníky,učebnice,sešity,

                                  notýsky-žákovské knížky, úkolníčky...

Vyučování bude ukončeno : 1.ročník – 9.30 h.

2.-5.ročník – 11.25 h., další dny se žáci 1.-5.roč. učí dle daného rozvrhu

Školní družina bude od 2. 9. 2020 v provozu, 6.00 – 16.30 h.

Školní jídelna bude od 2. 9. 2020 v provozu.

Pomůcky a vybavení do školy si budou po dohodě se svými vyučujícími žáci postupně přinášet do školy podle rozvrhu. Hlídejte dětem zápisy a vzkazy v notýscích, kontrolujte pravidelně Žákovské knížky a sledujte stránky školy.

Přeji Vám zdraví, nový školní rok 2021/2022 plný samých dobrých zpráv, společně  vše zvládneme.

 

Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Moravcová a kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Chvatěruby

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Prvňáčci

Jak můžete pomoci svým dětem: věnujte dítěti soustředěnou pozornost

                                                vyprávějte dítěti a čtěte mu

                                                pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi

                                                rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin

                                                vybírejte hry a činnosti a sami se do nich zapojte

                           upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře,dole, vlevo.........

                           dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování

                           trénujte změny denního režimu související se školní docházkou

                           vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi

Těšíme se na nové tvářičky.

Jak vybavit prvňáčka

 

V souladu s vyhláškou o základním vzdělávání poskytuje škola bezplatné základní školní potřeby v hodnotě 200,-Kč na žáka. Obvykle 2 tužky trojhranné, vodové barvy, plochý štětec,, barevné papíry, výkresy, náčrtové papíry, číslice, písmena, sešity a veškeré učebnice zdarma.

Rodiče žádáme o zajištění těchto pomůcek a vybavení:

- cvičební úbor a cvičební obuv se světlou gumovou podrážkou

/tepláková souprava,tričko,kraťasy, sportovní obuv na hřiště/

- látkový pytlík na cvičební úbor

- přezutí do školy se světlou podrážkou

- osobní ručník s poutkem, látkový ubrousek na svačinu, toaletní papír, tekuté mýdlo, papírové kapesníčky

Prosím vše podepsat, děkuji.

AKTOVKA-

- školní potřeby: pouzdro-penál, plnící pero, guma, tužka, krouhátko, pastelky, plastelína, kulatý štětec, kelímek, hadřík, vodové barvy, zástěrku na výtvarnou výchovu,kovové nůžky se zakulacenou špičkou, lepidlo, složku na písmena a číslice, obaly na učebnice a sešity-obstarat až v září podle velikosti učebnic a sešitů,pravítko, desky na učebnice.

 

ouladu se zákonem č.561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vělávání se uskuteční čníku v naší šk 

 

Účastníme se projektu "Celé Česko čte  dětem"  -

posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Celé Česko čte dětem je kampaní, která je zcela zásadní v dnešní době, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize. Právě rodiče jsou těmi, kteří rozhodují o dlouhém a hezkém dětství svých ratolestí. A dětství je klíčem k celému dalšímu životu.

Pravidelné čtení - uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte, podporuje psychický rozvoj dítěte, posiluje jeho sebevědomí, rozvíjí jazyk, slovní zásobu, formuje čtecí a písemné návyky, učí samostatnému myšlení,, rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění, uklidňuje, trénuje paměť, přináší všeobecné znalosti, ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole, učí hodnotám a rozlišování dobra a zla, je výbornou zábavou, je prevencí patologických jevů, je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Čteme i v naší škole, rodiče nám mohou pomoci, rádi je pozveme k nám do školy, kde mohou předčítat našim žákům. Jestliže Vás tento projekt oslovil, svoji spolupráci můžete dohodnout s třídní učitelkou Vašeho dítěte.

Též jsme zapojeni do projektu "Ovoce do škol" 

cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny. Na čerstvé ovoce a zeleninu, zeleninové či ovocné šťávy mají nárok zcela zdarma všichni žáci 1.-5.ročníků. Schváleným dodavatelem je LAKTEA, která zajišťuje dodávky pro ZŠ v celé České republice.

a do projektu "Mléko do škol"

 

 Účastníme se projektu-Využíváme ICT ve výuce

 

 

Září 2021

1. září - záhájení školního roku, 8.00 hodin před školou

            žáci přijdou bez školních aktovek

            1.ročník- po zahájení přejde s rodiči,doprovodem do své třídy, netestuje se

            2.-5.r. - po zahájení přejdou pouze žáci do svých tříd s pí učitelkou, proběhne 

            testování

            ukončení: kolem 8.30 hodin, všichni žáci odchází domů

2.9. -  obdrží žáci veškeré tiskopisy, rozvrhy, učebnice

          ŠD je v provozu od 6.00 do 16.30 h., ŠJ v provozu

           2.9. se žáci 1.r. učí do 9.25 h., 2.-5.r. do 11.25 hodin

           dále se všichni žáci budou řídit rozvrhem hodin, který obdrží 

níže uvedené vyuč.hodiny budou upraveny  v průběhu dalších dnů        

Učíme se: 1. ročník PO    do 11.25 h.               4. ročník PO  do 12.20

                             ÚT    do 11.25                                ÚT   do 11.25

                             ST     do 12.20                               ST   do 12.20

                             ČT     do 11.25                               ČT   do 14.10

                             PÁ     do 11.25                               PÁ   do 12.20

                2. ročník PO    do 11.25                   5. ročník PO   do 14.10

                              ÚT    do 12.20                                 ÚT   do 12.20

                              ST    do 11.25                                 ST   do 12.20

                              ČT    do 14.10                                 ČT   do 14.10

                              PÁ    do 11.25                                  PÁ  do 11.25

                3. ročník  PO   do 12.20

                               ÚT   do 12.20

                               ST   do 14.10

                               ČT   do 11.25

                               PÁ   do 11.25

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 22.9.2021-pěší túra, Dopravní hřiště Kralupy

  27.9.2021 - ředitelské volno

 

             

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Říjen 2021

 5.10.2021 - schůzka ohledně ŠVP, od 16.00 hodin

11.10.2021 - foto, kalendáře, cena 300,-Kč

18. - 22. 10.2021 škola v přírodě, Penzion U Skály, Kytlice

27.- 29.10.2021    Podzimní prázdniny

 

 

 Listopad 2021

 3.-5.11.2021 - Zazimování BROUČKŮ, projekt,příprava přírody na ZIMU,

                

 

30.11.2021 - rozsvěcení vánočního stromečku,školní děti

 

VYHLÁŠENÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE "O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ HVĚZDU"

 

Prosinec 2021

 6.12. 2021  Mikulášská nadílka ve škole

21.12.2021 - VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ, VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI S LÍTOSTÍ RUŠÍME

17.12.2021 - vánoční posezení pro žáky ve škole, VE TŘÍDĚ

 

 

 

VÁNOCE - PROJEKT

Rozsvěcení vánočního stromečku - 30.11.2021

 

 

ZŠ vyhlašuje tradiční vánoční soutěž , tentokrát o NEJHEZČÍHO VÁNOČNÍ HVĚZDU. Odevzdáváme do 16.12.2021,  vyhodnocení proběhne dne 17.12.2021 .

 

ZŠ si dovoluje pozvat rodiče, prarodiče, absolventy a všechny přátelé školy na Vánoční rozjímání /vystoupení žáků ZŠ/, které se koná dne .....ZRUŠENO...od 17.00 hodin u ROZSVÍCENÉHO VÁNOČNÍHO STROMEČKU U ŠKOLY.

  

17.12.2021- vánoční posezení žáků s cukrovím  a malou nadílkou u stromečku ve škole, v době výuky

 

23.12.2021 - 2.1.2022 - vánoční prázdniny

 

LEDEN 2022

 škola 3.1.2022

6.1.2022    PRŮVOD  3  KRÁLŮ OBCÍ,5.r.

 20.1.2022 - konzultace s rodiči, od 15.00 do 17.00 hodin,

                       1.-5.ročník

.......1.2022 - Masopust- děti si donesou masky-průvod masek obcí -zrušeno

   9.30 h.- MASOPUST - tradiční masopustní obchůzka obcí, průvod masek vychází v 9.30 h. od ZŠ a pokračuje k OÚ požádat pí starostku o povolení

Masopustní průvod masek patřil ke každoročnímu veselí na vesnici. V tomto roce opět prastará tradice ožije.

Základní škola a Mateřská škola se rozhodly v této tradici pokračovat a v dětech tak upevňovat postoj ke starým zvyklostem.

Průvod by měly tvořit hlavně tradiční masky. Mezi ně patří Strakatý.Slaměný,kobyla,medvěd, medvědář, ras, smrtka, ženich, nevěsta, masky znázorňující řemesla - kominík, pekař, řezník, lazebník, apod. nebo jen vesnické postavy - sedlák, selka, chuďas, bába s nůší ......

Všechny rodiče prosíme o spolupráci - zhotovení masek. Bohatou inspiraci najdete na webových stránkách s touto tematikou. 

 

31.1.2022        pololetní vysvědčení

4.2.2022          pololetní prázdniny

 7.-11.2022      Jarní prázdniny

 

 BŘEZEN  2022

 

29.3.2022-   projekt Noc s H.CH. Andersenem, celodenní  

                     program-beseda, promítání, návštěva místní knihovny

30.3.2022     beseda SDH

 31.3.2022- tradiční vynášení-topení ZIMY/MORENY/,vítání JARA,

 

                    průvod obcí, řeka Vltava      

 

 

 DUBEN 2022

5. a 7. 4.2022    zápis do 1.ročníku, 15.00 - 17.00 h.

BAREVNÉ DNY VE ŠKOLE: 11.4. - červený,zelený 12.4.,žlutý 13.4.

                                                    

14. - 18.4.2022 Velikonoční prázdniny18kkkk12mmmkkkkgzzsssPP712.4.20192.4mm.2019 - beseda, putování Aktido

19.4.2022- škola

19.4.2022 - beseda, Prevence  šikany, Mě Policie

 29.4.2022 - Čarodějnický den ve škole, karneval v maskách

30.4.2022 - pálení Čarodějnic-u hřiště

 

KVĚTEN 2022

9.5.2022 - Canisterapie-beseda

10.5.2022 - beseda "Zdravá 5"

13.5.2022- třídní foto žáků dle ročníků

 27.5.2022 - spaní 1.r. veškole

ČERVEN 2022

 1.6.2022- školní MDD -

1.6.2022 - kino Vltava, Gump-příběh o psovi

15.6.2022 - ŠKOLNÍ VÝLET - ZOO Praha

V KAŽDÉM ROČNÍKU - PĚŠÍ VÝLETY ZAMĚŘENÉ NA SPORT,POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY

28.6.2022 - Planetárium, 3.-5.r.,Praha

29.6.2022, 16.00 h. - závěrečné vystoupení žáků 1.-5.r

Vážení rodiče žáků ZŠ Chvatěruby, srdečně Vás zveme na slavnostní zakončení školního roku 2021/2022,které se koná dne 29.6.2022, od 16.00 hodin, v budově školy

Program:  - vystoupení žáků školy

                   - rozloučení se s našimi páťáky

                                                 Kolektiv zaměstnanců školy, Mgr. Miroslava Moravcová

 

 

30.6.2022- vysvědčení, ukončení školního roku 2021/2022

 

 Hlavní prázdniny: 1.7.-31.8.2022

 

Zahájení šk.roku 2022/2023 - 1. září 2022, ve čtvrtek