28.9.2023- státní svátek

29.9.2023 - ředitelské volno

 

 

Sdělení rodičům:

Školní rok 2023/2024

Zahájení školního roku  - v pondělí 4. září 2023

v 8.00 hodin -  před školou

Tento den děti odchází domů po zahájení, kolem 8.30 h.

žáci 1.ročníku: výuka     5.9. 2023  od 7.45h. do 9.30 h.

                                       dále dle rozvrhu, který žáci obdrží 5.9.2023

žáci 2.-5.ročníku: výuka  5.9.2023 od 7.45h do 11.30 h.,  dále dle rozvrhu

přihlašovací lístky do ŠD a na obědy,rozvrhy a další tiskopisy obdrží žáci 5.9.2023

5.9.2023- pro přihlášené děti na obědy do ŠJ - zajištěné obědy

               - pro přihlášené děti do ŠD - zajištěna družina /6.00 - 16.30 h./

Začátek vyučování od 4.9.2023 je každý den od 7.45 h., nejdéle do 14.10 h.

 

 

 

Ředitelství ZŠ a MŠ Chvatěruby,okres Mělník, oznamuje rodičům -souladu se zákonem č.561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vělávání se uskuteční čníku v naší škole7

Zápis do 1.ročníku Základní školy Chvatěruby:

 

Základní škola Chvatěruby pořádá   2.3.2023, od 15.00h. do 17.00h.     

                               DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Těšíme se na Vás.

   Milé děti, blíží se Váš slavnostní den, den zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2023/2024 v naší  škole.

Přijďte s pěkným úsměvem a dobrou náladou. Těší se na Vás starší kamarádi, paní učitelky a zaměstnanci školy.

 

Co je třeba před nástupem do školy trénovat:

SEBEOBSLUHU/oblékání, stolování,WC/

SCHOPNOST SOUSTŘEDĚNÍ/15-20 minut, ale ne při hře/

ŘEČ, KOMUNIKACE/slovní zásoba, logopedie - zavčas navštívit logopeda,přednést básničku či zazpívat/

ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ/odloučení od rodičů, kontrolovat své nálady,vědomí zodpovědnosti za své chování, schopnost dodržovat pravidla,umět se vyrovnat s neúspěchem/

INTELEKTOVÉ SCHOPNOSTI /čiselná řada, větší a menší číslo, pravolevá orientace, barvy,tvary,časoprostorové pojmy-nad, pod, nahoře, dole/

 

Vážení rodiče, zápis dětí do 1.ročníku se koná    .4.2024 a   .4.2024,vždy od 14.00 do 17.00 hodin v budově Základní školy Chvatěruby.

 

K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců pas s povolením k pobytu a doklad o bydlišti.

 Zapsány budou děti narozené .............. K zápisu se dostaví i děti starší, které měly povolen odklad školní docházky.Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě ke školní docházce. Později narozené děti, pokud jsou duševně a tělesně vyspělé, mohou být zapsány do 1.ročníku na základě doporučení odborného lékaře, příslušné PPP a žádosti rodičů.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy - Chvatěruby, Zlončice, Kozomín, Postřižín a dalších obcí, dle volné kapacity školy.

Úkolem zápisu dítěte do 1. třídy je zjišťování, zda-li je dostatečně připravené a zralé na školní docházku,formou hry a povídání. K zápisu je třeba dodat následující dokumenty, které rodič vyplní :

-Žádost o přijetí ,2020-03-26

-Žádost o odklad, 2020-03-26

-Dotazník pro rodiče, 2020-03-26     + ofocený rodný list dítěte

/výše uvedené 3 dokumenty jsou ke stažení na stránkách školy,www.skolachvateruby.cz,v oddělení - ke stažení, které po vyplnění můžete do školy donést, poslat poštou či e-mailem, nebo vyzvednout ve škole a předat je osobně/.

Registrace /podání přihlášení/, je možné již od ...2024 až do konce měsíce dubna,... 2024. Běžný zápis je stanoven na ... a...4. 2024 ve škole, od 14.00 do 17.00 hodin v budově školy.

Po přijetí žádosti dostane Vaše dítě registrační číslo. Pod tímto registračním číslem pak bude uvedena informace, zda bylo Vaše dítě přijato na naši školu.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn po skončení zápisu na webu školy-Zprávy pro rodiče, ZŠ a vyvěšen u hlavního vchodu do budovy školy.Předpokládaný termín zveřejnění výsledků zápisu je ... 2024.

Pokud budou mimořádná opatření, bude zápis zorganizován bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole  a podat žádost o přijetí do 1.třídy bude možné těmito způsoby:

-e-mailem   /moravi@centrum.cz

-poštou nebo vhozením do poštovní schránky před školou

-osobním předáním ve škole

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydá ředitelka do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Uvedené obdržíte písemně.

Mgr. Moravcová M., ředitelka školy

 

Prvňáčci

Jak můžete pomoci svým dětem: věnujte dítěti soustředěnou pozornost

                                                vyprávějte dítěti a čtěte mu

                                                pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi

                                                rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin

                                                vybírejte hry a činnosti a sami se do nich zapojte

                           upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře,dole, vlevo.........

                           dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování

                           trénujte změny denního režimu související se školní docházkou

                           vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi

Těšíme se na nové tvářičky.

Jak vybavit prvňáčka

 

V souladu s vyhláškou o základním vzdělávání poskytuje škola bezplatné základní školní potřeby v hodnotě 200,-Kč na žáka. Obvykle 2 tužky trojhranné, vodové barvy, plochý štětec,, barevné papíry, výkresy, náčrtové papíry, číslice, písmena, sešity a veškeré učebnice zdarma.

Rodiče žádáme o zajištění těchto pomůcek a vybavení:

- cvičební úbor a cvičební obuv se světlou gumovou podrážkou

/tepláková souprava,tričko,kraťasy, sportovní obuv na hřiště/

- látkový pytlík na cvičební úbor

- přezutí do školy se světlou podrážkou

- osobní ručník s poutkem, látkový ubrousek na svačinu, toaletní papír, tekuté mýdlo, papírové kapesníčky

Prosím vše podepsat, děkuji.

AKTOVKA-

- školní potřeby: pouzdro-penál, plnící pero, guma, tužka, krouhátko, pastelky, plastelína, kulatý štětec, kelímek, hadřík, vodové barvy, zástěrku na výtvarnou výchovu,kovové nůžky se zakulacenou špičkou, lepidlo, složku na písmena a číslice, obaly na učebnice a sešity-obstarat až v září podle velikosti učebnic a sešitů,pravítko, desky na učebnice.

 

ouladu se zákonem č.561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vělávání se uskuteční čníku v naší šk 

 

Účastníme se projektu "Celé Česko čte  dětem"  -

posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Celé Česko čte dětem je kampaní, která je zcela zásadní v dnešní době, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize. Právě rodiče jsou těmi, kteří rozhodují o dlouhém a hezkém dětství svých ratolestí. A dětství je klíčem k celému dalšímu životu.

Pravidelné čtení - uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte, podporuje psychický rozvoj dítěte, posiluje jeho sebevědomí, rozvíjí jazyk, slovní zásobu, formuje čtecí a písemné návyky, učí samostatnému myšlení,, rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění, uklidňuje, trénuje paměť, přináší všeobecné znalosti, ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole, učí hodnotám a rozlišování dobra a zla, je výbornou zábavou, je prevencí patologických jevů, je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Čteme i v naší škole, rodiče nám mohou pomoci, rádi je pozveme k nám do školy, kde mohou předčítat našim žákům. Jestliže Vás tento projekt oslovil, svoji spolupráci můžete dohodnout s třídní učitelkou Vašeho dítěte.

Též jsme zapojeni do projektu "Ovoce do škol" 

cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny. Na čerstvé ovoce a zeleninu, zeleninové či ovocné šťávy mají nárok zcela zdarma všichni žáci 1.-5.ročníků. Schváleným dodavatelem je LAKTEA, která zajišťuje dodávky pro ZŠ v celé České republice.

a do projektu "Mléko do škol"

 

 Účastníme se projektu-Využíváme ICT ve výuce

 

 

Září 2023

4. září - záhájení školního roku, 8.00 hodin před školou

            žáci přijdou bez školních aktovek

            1.ročník- po zahájení přejde s rodiči,doprovodem do své třídy

            2.-5.r. - po zahájení přejdou pouze žáci do svých tříd s pí učitelkou

            ukončení: kolem 8.30 hodin, všichni žáci odchází domů

5.9. -  obdrží žáci veškeré tiskopisy, rozvrhy, učebnice

          ŠD je v provozu od 6.00 do 16.30 h., ŠJ v provozu

           4.9. se žáci 1.r. učí do 9.25 h., 2.-5.r. do 11.25 hodin

           dále se všichni žáci budou řídit rozvrhem hodin, který obdrží 

       

 

     DALŠÍ INFORMACE BUDOU POSTUPNĚ SDĚLOVÁNY                         

 -------------------------------------------------------------------------------------------

  19.9.2023, 16.00 h. - třídní schůzky

  29.9.2023- ředitelské volno                     Ředitelské volno

 

   

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Říjen 2023

 11.10.2023 - školní výlet Šestajovice

26.,27.10.2023 - podzimní prázdniny

soutěž o nejhezčí dýni - ŠD

 

 Listopad 2023

 

6.11.2023   školní foto, kalendáře+ balíček fota, cena 350,-Kč           

 

zazimování broučků - ŠD

Ředitelské volno

Ředitelské volno
 
......11.2023

.....11.2023 - Rozsvěcení vánočního stromečku

......11.2023 - svíčkárna,čokoládovna Rhodos

 

 

 

Prosinec 2023

 ....12. 2023  Mikulášská nadílka ve škole

.......12.2023- VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ....

.......12.2023 - vánoční posezení pro žáky ve škole, VE TŘÍDĚ

.........12.2023 - ředitelské volno

......12. 2023 -........1.2024- vánoční prázdniny

 

 

 

VÁNOCE - PROJEKT

Rozsvěcení vánočního stromečku - .......11.2023

 

 

ZŠ vyhlašuje tradiční vánoční soutěž , tentokrát o NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ HVĚZDU. Odevzdáváme do .....12.2023,  vyhodnocení proběhne dne ......12.2023 .

 

ZŠ si dovoluje pozvat rodiče, prarodiče, absolventy a všechny přátelé školy na Vánoční rozjímání /vystoupení žáků ZŠ/, které se koná dne ..... 12.2023,od 17.00 hodin V KOSTELE SV.PETRA A PAVLA VE CHVATĚRUBECH

  

....12.2023- vánoční posezení žáků s cukrovím  a malou nadílkou u stromečku ve škole, v době výuky

 ........12  ŘEDITELSKÉ VOLNO

23.12.2023 - 2.1.2024 - vánoční prázdniny

 

LEDEN 2024

 škola 3.1.-STŘEDA 2024

 

....1.2024   PRŮVOD  3  KRÁLŮ OBCÍ,5.r.

 

31.1.2024       pololetní vysvědčení

 

ÚNOR 2024

2.2.2024         pololetní prázdniny

19.-25.2.2024      Jarní prázdniny

 

BUDE UPRAVENO

 Dne .....2. 2024-

   10.00 h.- MASOPUST - tradiční masopustní obchůzka obcí, průvod masek vychází v 10.00 h. od ZŠ a pokračuje k OÚ požádat pana starostu o povolení

Masopustní průvod masek patřil ke každoročnímu veselí na vesnici. V tomto roce opět prastará tradice ožije.

Základní škola a Mateřská škola se rozhodly v této tradici pokračovat a v dětech tak upevňovat postoj ke starým zvyklostem.

Průvod by měly tvořit hlavně tradiční masky. Mezi ně patří Strakatý.Slaměný,kobyla,medvěd, medvědář, ras, smrtka, ženich, nevěsta, masky znázorňující řemesla - kominík, pekař, řezník, lazebník, apod. nebo jen vesnické postavy - sedlák, selka, chuďas, bába s nůší ......

Všechny rodiče prosíme o spolupráci - zhotovení masek. Bohatou inspiraci najdete na webových stránkách s touto tematikou. 

 

 

 BŘEZEN  2024

 

  .3.2024-   projekt Noc s H.CH. Andersenem, celodenní  

                     program-beseda, promítání, návštěva místní knihovny

   .3.2024     beseda SDH

   .3.2024- tradiční vynášení-topení ZIMY/MORENY/,vítání JARA,

                    průvod obcí, řeka Vltava      

28.3.2024   -Velikonoční prázdniny

 

 

 DUBEN 2024

 .... a  ... 4.2024   zápis do 1.ročníku, 15.00 - 17.00 h.

 

BAREVNÉ DNY VE ŠKOLE:ČERVENÝ, ŽLUTÝ,MODRÝ........

 

   18kkkk12mmmkkkkgzzsssPP712.4.20192.4mm.2019 - beseda, putování Ak

 .4.2023 - Čarodějnický den ve škole, karneval v maskách

.4.2023 - pálení Čarodějnic-u hřiště

 

KVĚTEN 2024

.....5.2024- třídní foto žáků dle ročníků

..............2024  Škola v přírodě 

 

ČERVEN 2024

 1.6.2024- školní MDD -

  beseda s místním sborem hasičů

 

........6.2024 - SPORTOVNÍ DEN NA HŘIŠTI

.......6.2023 - 1.ročník, spaní ve škole

 

ŠKOLNÍ VÝLET - ..................

V KAŽDÉM ROČNÍKU - PĚŠÍ VÝLETY ZAMĚŘENÉ NA SPORT,POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY

 

 

28.6.2024- vysvědčení, ukončení školního roku 2023/2024

 

 

 Hlavní prázdniny: 29.6.-1.9.2024

 

Zahájení šk.roku 2024/2025 - 2. září 2023, v pondělí