26.10.2020

Možnosti distanční výuky - komunikace prostřednictvím e-mailu, telefonu, Whatsapp, Skype a Office365, osobní vyzvednutí a předání ve škole - vždy po dohodě učitele s rodiči.

Zmíněné můžeme kombinovat, vždy je nutná zpětná vazba. 

Upřesnění ošetřovného.                       25.10.2020

Zákon byl schválen 21. 10. 2020. Na rozdíl od jarního uzavření škol, škola nevydává žádný dokument. Formulář žádosti bude k dispozici na eDortálu ČSSZ od 25. 10. 2020. Proto prosíme rodiče, aby za účelem ošetřovného školu nenavštěvovali.

V případě potřeby prosím zavolejte, či napište, domluvíme se na termínu Vaší návštěvy ve škole.

Rodiče mají ve dnech 26. a 27. 10. nárok na ošetřovné (jedná se o neplánované uzavření škol). O plánovaných podzimních prázdninách, tedy 29. a 30. října, už na ošetřovné nárok nemají.
Podrobnosti ohledně ošetřovného jsou zveřejněny zde https://www.mpsv.cz/osetrovne

Mgr.Miroslava Moravcová

PRÁZDNINY

V týdnu od 26. 10 do 30. 10. jsou rozhodnutím MŠMT vyhlášeny podzimní prázdniny. 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci v této náročné době a věříme, že se Vaše děti budou moci brzy vrátit zpět do školy. V případě dotazů a nejasností se prosím obracejte na své třídní učitele případně na vedení školy. 

Mgr. Miroslava Moravcová,ředitelka školy, 21.10.2020

 

 

Vážení rodiče,                                                                  13.10.2020

Dne 12.10.2020 vláda ČR schválila v rámci prevence Covid -19 protiepidemiologická opatření, která nabývají platnosti od 14.10.2020 a prozatím platí do 1.11.2020.

ZŠ Chvatěruby je uzavřena, v MŠ probíhá normální provoz.

Žáci naší školy přechází od 14.10. na distanční výuku.Od tohoto dne budou plnit úkoly, které jim třídní učitelé budou zasílat e-mailem, látku do konce tohoto týdne mají zapsánu v notýsku.

Třídní učitelky budou nadále komunikovat se žáky a jejich zák.zástupci prostřednictvím e- mailu a telefonu. Po spuštění on-line vyučovacího systému, jenž se dokončuje, budete včas obeznámeni s přístupem i postupem v distanční výuce on-line.Pravidelně sledujte „stránky“ školy a e – mail/-y/.

Distanční vzdělávání je nově dle školského zákona pro žáky povinné.  

Distanční výuka nebude probíhat v době podzimních prázdnin, tj. 26.- 30.10.2020.

V případě uzavření školy vydává OČR škola, nikoliv pediatr. Pro zájemce bude formulář k vyzvednutí ve školní budově každý den, vždy od 9.00 h. do 10.00h.

Školní jídelna je otevřena i v době distanční výuky.

Vedoucí ŠJ odhlásila strávníkům obědy od středy 14.10.2020.

Máte možnost své dítě přihlásit ke stravování.

Obědy se budou vydávat v době od 11.00 do 11.30 h. do jídlonosičů v jídelně.

Během dne se můžete přihlásit telefonicky /315787037,ŠJ/ nejpozději do 13.00h.,

strava bude poskytnuta od následujícího dne.

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem hlavně pevné zdraví.

Ředitelka ZŠ a MŠ Chvatěruby, Mgr. Miroslava Moravcová.

 

12.10.2020

Vážení rodiče, z preventivních důvodů považuji za rozumné, aby všichni žáci a dospělí od pondělí 12. října 2020 až do odvolání měli po celou dobu pobytu ve škole/ve společných prostorách, ve třídě o přestávce/ roušku. V době výuky roušku žáci nemají.

Prosím, zajistěte, aby děti měly minimálně dvě čisté roušky, pokud jsou ve školní družině, měly by mít roušek více.

Dále připomínám, neposílejte do školy dítě s příznaky respiračního onemocnění! Děkuji za pochopení a respektování tohoto opatření.         Miroslava Moravcová,řed.školy

 

9.10.2020

Ministerstvo školství prodloužilo podzimní prázdniny o dva pracovní dny – prázdniny budou od 26. do 30. října 2020.

1.10.2020

Pedagogická rada projednala a schválila na dobu 14 dnů od 5.9.2020 místo vyučovacích hodin TV a HV opakování a procvičování ČJ a MA. Do hodin ostatních předmětů budou zařazovány relaxační a tělovýchovné chvilky.

Jak to bude ve školách v době nouzového stavu od 5. října 2020

Mateřské školy 

 • budou i nadále fungovat bez omezení 

První stupeň ZŠ

 • hudební výchova bude po dobu 2 týdnů probíhat bez zpěvu
 • tělesná výchova může na prvním stupni probíhat bez omezení
 • kroužky: školní kroužky jsou omezeny na maximální obecnou hladinu a neúčastnit se je doporučeno přímo ministrem zdravotnictví 

22.9.2020

Na základě doporučení ministra zdravotnictví - ZŠ Chvatěruby vyhlašuje na pátek 25.9.2020 ředitelské volno.  V pondělí 28.9.2020-státní svátek, žáci zůstávají doma.

V úterý 29.9.2020 - žáci jdou do školy

                                                                                                                       

 14.9.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k rostoucímu šíření COVID-19 a v zájmu ochrany zdraví žáků,

ruším od 15.9.2020 všechny zájmové kroužky ve vnitřních prostorách -

školní budova, tělocvična, do odvolání.  

                                                         Mgr. Miroslava Moravcová,řed.školy

 

9.9.2020

VÁŽENÍ RODIČE, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI,

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR, VZNIKÁ POVINNOST OD 10.9.2020 VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH BUDOV V CELÉ ČR /VČETNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL/ NOSIT ROUŠKY !!! ŽÁCI BUDOU MÍT NA KAŽDÝ DEN PŘIPRAVENY 2 ČISTÉ ROUŠKY V SÁČKU.

SLEDUJTE STRÁNKY ŠKOLY                        Mgr.Miroslava Moravcová

 

Od čtvrtka bude povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé České republice, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ani po zpřísnění nařízení o nošení roušek ve vnitřních prostorách nebudou ve školách povinné ve třídách, pouze ve společných prostorách. Na videokonferenci s novináři to ve středu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- kdy nemusíte mít roušku a kdo má výjimku

Od čtvrtka platí povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov. Ministerstvo ovšem vypsalo 25 situací, kdy zakrytá ústa a nos nebudou vyžadovány nebo na koho se povinnost nevztahuje.

Pod střechou s rouškou. Tak shrnul ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nové plošné „rouškové“ opatření, které platí od čtvrtka. Ovšem s celou řadou výjimek, na které mají být lidé podle ministra zvyklí z jara letošního roku.

Už během dopoledne vyšlo najevo, že roušky nebudou muset nosit děti ve třídách, pouze na chodbách a v dalších společných prostorech škol.

Během středy následně Ministerstvo zdravotnictví vypsalo celkem 25 výjimek z povinného nošení roušek ve vnitřních prostorech. Nabízíme jejich přehled:

Malé děti

1) Děti do dvou let věku včetně

2) Děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

Školy a péče o nezletilé

3) Osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně.

4) Internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty.

5) Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou.

6) Školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti.

7) Žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

8) Zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Zdravotní problémy

9) Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

10) Pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.

11) Zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.

12) Uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě.

13) Další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb.

Výkon zaměstnání

14) Zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

15) Osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení.

16) Soudce, přísedící, státní zástupce, obvinění a jejich obhájci, účastníci civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupci, svědci, znalci, tlumočníci a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení.

17) Osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu.

18) Moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech.

19) Osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté.

Občerstvení

20) Zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů.

21) Osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů.

Svatba o focení

22) Snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné.

23) Osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami.

Sportovci

24) Sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

25) Osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 

Pokyn ředitele školy k provozu školy

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy v od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID - 19.

Tento pokyn je zpracován na základě metodického pokynu MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19.

 1. Opatření školy v souvislosti s možným výskytem COVID – 19
 2. a) Onemocnění žáka se hlásí třídnímu učiteli.
 3. b) Onemocnění zaměstnance se hlásí řediteli školy.
 4. c) V případě podezření, že onemocnění má spojitost s COVIDEM – 19 oznámí třídní učitel, tuto skutečnost neprodleně vedení školy.
 5. d) Aktuální informace související s COVID – 19 jsou zveřejněny na informační nástěnce u vchodu do budovy školy.
 6. e) Místem izolace pro žáky s příznaky COVID -  19 je ŠD školy. Dohled na žákem zajišťuje zaměstnanec školy. Dohled a žák používají ochrannou roušku.
 7. f) Kulturní a sportovní akce pro více tříd/ škol nebudou školou prozatím organizovány. O jejich zapojení do aktivit školy bude rozhodovat aktuální epidemiologický stav.
 8. g) Aktivity jiných právních subjektů budou povoleny po ukončení výuky a následně bude  proveden dezinfekce všech prostor, ve kterých uvedené aktivity byly provozovány.
 9. Povinnosti pedagogických zaměstnanců
 10. a) Třídní učitelé provedou na začátku školního roku aktualizaci (kontrolu) kontaktů na zákonné zástupce/ žáky (telefonní čísla, e-maily apod.)
 11. b) Třídní učitelé provedou na začátku školního roku poučení žáků o zásadách osobní a respirační hygieny.
 12. c) Pedagogičtí zaměstnanci průběžně kontrolují dodržování zásad osobní respirační hygieny.
 13. d) Pedagogičtí zaměstnanci doprovázející žáky do školní jídelny zajistí provedení osobní hygieny žáky (mytí rukou/ dezinfekci rukou)
 14. e) Pedagogičtí zaměstnanci provádějící výuku v odborných učebnách s počítači zajistí provedení osobní hygieny žáky (mytí rukou/ dezinfekci rukou) před manipulací s počítači a po ukončení výuky.
 15. f) Pedagogičtí zaměstnanci provádějící výuku v tělocvičně zajistí provedení osobní hygieny žáky (mytí rukou/ dezinfekci rukou) před a po ukončení výuky.
 16. g) Zajistit větrání výukové místnosti průběžně podle klimatických podmínek, minimálně 1 x za hodinu po dobu minimálně 5 minut.
 17. h) Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, dezinfekce rukou, papírových ručníků vynášení košů v průběhu výuky v učebně.
 18. i) Dohlížet na dodržování tohoto pokynu žáky.

III. Povinnosti při úklidu

 1. a) Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení WC - tekuté mýdlo v dávkovači, dezinfekční prostředek na ruce v dávkovači, papírové ručníky.
 2. b) Průběžně vynášet odpadkový koš na WC.
 3. c) Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou u hlavního vchodu
 4. d) Provádí průběžně, minimálně 3x denně větrání šaten žáků
 5. e) Provádět průběžně, minimálně 5x denně dezinfekci baterií, ovladačů splachování, sedátek na WC.
 6. f) Provádět průběžně, minimálně 5x denně dezinfekci míst ve společných prostorech škol, kterých se dotýkají osoby (kliky, madla apod.)
 7. g) Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel, mís a pisoárů na WC.
 8. h) Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, klik, umývadel a ostatních ploch ve výukových místnostech.
 9. i) Vynášet nejméně 1 x denně odpadkový koš z výukových učeben.
 10. j) Provádět nejméně 1 x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy včetně vynášení odpadkových košů.
 11. k) Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností.
 12. Další povinnosti zaměstnanců
 13. a) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni aktualizovat kontaktní údaje (telefonní čísla, e-maily apod.)
 14. Stravování
 15. a)  Při odebírání stravy nebude žákům umožněn samoobslužný výdej (příbory, nápoje,  zeleninové bary apod.)
 16. Povinnosti zákonných zástupců
 17. a) Informovat třídního učitel o důvodu absence (viz školní řád)
 18. b) Zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19
 19. c) V případě příznaků COVID – 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
 20. d) V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.

VII. Povinnosti žáků

 1. a) Dodržovat pokyny pedagogických zaměstnanců i ostatních zaměstnanců školy.
 2. b) Dodržovat zásady osobní a respirační hygieny.
 3. c) Nezdržovat se bezdůvodně ve společných prostorách školy a WC

VIII. Omezení vstupu osob do školy.

 1. a) Do školy nemohou vstoupit osoby (zaměstnanci, žáci, ostatní osoby) s příznaky infekčního onemocnění

 

                                                         Mgr.Miroslava Moravcová,řed.školy

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 

 !!!!!!!!!!!!!!!    21.8.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

školní rok 2020/2021 bude  zahájen 1.9.2020 v 8:00 hod. před budovou školy. Třídní učitelky pod vedením paní ředitelky zde shromáždí své žáky a odvedou je do tříd.

Rodiče a doprovod žáků 1. ročníku mohou tradičně doprovodit své děti do třídy, kde jim bude umožněno „spoluprožít“ a zdokumentovat první den „svého školáka“.

*1. 9.2020 se žáci při vstupu do školy nepřezouvají, nemusí s sebou nosit aktovku.

Vyučování bude ukončeno v 8:30 hod.

Třídní učitelé zjistí předběžný zájem o účast žáků ve ŠD a stravování se ve ŠJ-rozdání tiskopisů k vyplnění v den zahájení.

Školní družina nebude tento den v provozu.

Školní jídelna nebude tento den v provozu.

*2. 9.2020 si s sebou žáci donesou přezůvky a aktovku s vybaveným penálem i deskami na sešity.

Žákům bude předána veškerá dokumentace k vyplnění rodiči/  Podklad pro školní matriku – prosíme vyplnit aktuálními údaji, dotazník-Souhlas zákonných zástupců nezletilých žáků se zpracováním osobních údajů – GDPR, Souhlas s focením žáků na akcích školy a následovném použití fotografií  na „stránkách školy“. VYPLNĚNÉ DOKUMENTY JE NUTNO PŘINÉST DO ŠKOLY 3. 9. 2020!!!

Žáci dostanou k dispozici rozvrh výuky pro 1. pololetí šk. r. 2020/2021. Tento se může v prvních dnech školního roku ještě operativně měnit, prosíme o pochopení – žáci i rodiče budou vždy včas informováni o ev. změnách.

Žákům bude předán seznam pomůcek pro jednotlivé ročníky.

Vyučování bude ukončeno : 1.ročník – 9.30 h.

2.-5.ročník – 11.25 h., další dny se žáci 1.-5.roč. učí dle daného rozvrhu

Školní družina bude od 2. 9. 2020 v provozu, 6.00 – 16.30 h.

Školní jídelna bude od 2. 9. 2020 v provozu.

Pomůcky a vybavení do školy si budou po dohodě se svými vyučujícími žáci postupně přinášet do školy podle rozvrhu. Vše by měli mít v pořádku nejdéle do 11.9.2020. Hlídejte dětem zápisy a vzkazy v notýscích, kontrolujte pravidelně Žákovské knížky a sledujte stránky školy.

Přeji Vám zdraví, nový školní rok 2020/2021 plný samých dobrých zpráv, společně  vše zvládneme.

 

Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Moravcová a kolektiv pedagogů ZŠ   a MŠ Chvatěruby

 

Od 20.8. platí, že roušky se budou ve školách nosit podle semaforu, tedy pro tuto chvíli platí, že je od září děti ani vyučující mít nemusí.  Vše se ale neustále mění, zítra může být situace jiná. Budeme vás včas informovat. 

Sledujte prosím, stránky školy, situace se mění, vychází nová doporučení a opatření. Informace jsou tedy předběžné a nové informace budeme doplňovat. 

Na všechny žáky i rodiče se těší zaměstnanci školy.

 

Přehledně: Kde budou od 1. září povinné roušky (stav k 20. srpnu)

Dnes 17:03, 21.8.2020, poslední informace, školy obdrží upravený manuál

Novinky

Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek vydalo nové mimořádné opatření, kterým zmírnilo středeční mimořádné opatření upravující plošnou povinnost nošení roušek v ČR od 1. září. Novinky opět přinášejí přehledný soupis pravidel, která jsou v tuto chvíli „finálně“ platná.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Roušky budou od 1. září povinné:

 • v městské i meziměstské dopravě
 • na úřadech a na poštách
 • ve zdravotnických zařízeních
 • ve volebních místnostech
 • na vnitřních akcích s více než 100 účastníky (divadla, kina, koncertní sály atd.)

Roušky nebudou od 1. září povinné:

 • ve školách (nosit se budou, jen když se zhorší koronavirový semafor na oranžový stupeň)
 • v obchodech a obchodních centrech
 • v restauracích a barech
 • ve službách pro zákazníky (kadeřnictví, pedikúra atd.)
 • na vnitřních akcích do 99 účastníků

 

Kdo dál nemusí mít roušku:

 • děti do dvou let věku
 • studenti při akademických obřadech na vysokých školách
 • autisté a osoby s poruchou intelektu
 • řidiči veřejné dopravy, pokud nepřicházejí do styku s cestujícími při jejich odbavení
 • aktéři soudního líčení
 • herci, hudebníci či tanečníci při provádění autorského díla
 • moderátoři a redaktoři televize a rozhlasu i další lidé vystupující ve vysílání
 • snoubenci a jejich hosté na dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie (v případě svatby s účastí více než 100 osob)
 • sportovci a lidé cvičící při tréninku, zápasu či soutěži
 • návštěvníci vnitřního bazénu či sauny
 • hospitalizovaní pacienti při poskytování zdravotních služeb
 • lidé pracující v rizikovém prostředí s enormní zátěží teplem 

 

17.8.2020 - 

 PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 (DÁLE TAKÉ „MANUÁL“)-viz stránky MŠMT

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

 

uzavřeli jsme nečekaný a zcela nestandardní způsob výuky na základní škole, který jsme byli situací ve společnosti nuceni společně zvládnout.

Díky oboustrannému nasazení a v řadě případů velmi intenzivní spolupráci vás rodičů, prarodičů, ale i dalších rodinných příslušníků a pedagogů jsme ji zvládli se ctí.

Zvlášť vám, kteří jste svým dětem byli po ruce, pomáhali jste s pochopením a vypracováním úkolů, pobízeli je k další práci, neúnavně jste komunikovali s pedagogy, patří naše velké poděkování a uznání.

I učitelé pracovali v nových podmínkách, hledali metody a formy práce, kterými by výuku vedli, učili se využívat nové nástroje a nabízet žákům nejsnáze zvládnutelný způsob distanční výuky.

Děkuji vám jménem vedení školy a pedagogického sboru za spolupráci a přeji krásné léto prožité ve zdraví a pohodě a v září se těšíme na shledanou.

Mgr.Miroslava Moravcová, řed.školy

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Zprávy pro rodiče

Informace k prevenci před koronavirem

Z Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje jsme v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) obdrželi informace, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

 1. k dnešnímu dni (28.02.2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru,
 2. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
 3. v případě, že se žáci nebo studenti Vaší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Níže je ke stažení informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav.

PREVENCE-MIMOŘÁDNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZŚ A MŠ CHVATĚRUBY

Z DŮVODU PREVENCE EVENTUÁLNÍHO ŠÍŘENÍ VIROVÉ INFEKCE, ŽÁDÁME RODIČE ŽÁKŮ, ABY NEVSTUPOVALI DO PROSTOR ŠKOLY.POKUD RODIČE PŘIVÁŽÍ A ODVÁŽÍ SVÉ DĚTI DO A ZE ŠKOLY, PŘEDAJÍ A VYZVEDNOU SI JE PŘED HLAVNÍMI VSTUPNÍMI DVEŘMI ŠKOLY. S PEDAGOGIKÝMI PRACOVNÍKY A VYCHOVATELKAMI ŠKOLNÍ DRUŽINY, SE BUDOU RODIČE SPOJOVAT ZVONKEM, TELEFONICKY, PÍSEMNÝM SDĚLENÍM DO NOTÝSKŮ ČI NA LÍSTEK. ŠKOLA RUŠÍ HROMADNÉ AKCE, STANOVILA PŘÍSNOU HYGIENU-MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ. PO NÁVRATU Z RIZIKOVÝCH OBLASTÍ ŽÁDÁME KAŽDÉHO, ABY PONECHAL ŽÁKY-DĚTI DOMA VE 14-TI DENNÍ KARANTÉNĚA NAHLÁSIL SE NA PŘÍSLUŠNÉ HYGIENICKÉ STANICI A TOTO OZNÁMIL ŠKOLE.

 

VÝŠE UVEDENÁ OPATŘENÍ PLATÍ PRO ŽÁKY I PRO ZAMĚSTNANCE ZŠ A MŠ CHVATĚRUBY DO ODVOLÁNÍ-SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY.

"DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OBČANŮM ČR A DALŠÍM OSOBÁM PŘIJÍŽDĚJÍCÍM Z ITÁLIE ČI JINÝCH OBLASTÍ S VYSOKÝM POČTEM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 - V PŘÍPADĚ VÝSKYTU UVEDENÝCH PŘÍZNAKŮ-HOREČKA NAD 38 STUPŇŮ, DÝCHACÍ OBTÍŽE,KAŠEL-PŘÍZNAKŮ RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, ZŮSTAŇTE DOMA, OMEZTE KONTAKT S OSTATNÍMI OSOBAMI A TELEFONICKY KONTAKTUJTE TELEFONNÍ LINKU 112, OPERÁTOR TÉTO LINKY VÁM ZPROSTŘEDKUJE KONTAKT S PRACOVNÍKY MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉ KRÁJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE, KTEŘÍ VÁM SDĚLÍ DALŠÍ POSTUP K ZAJIŠTĚNÍ VAŠEHO VYŠETŘENÍ A PREVENCE EVENTUÁLNÍHO ŠÍŘENÍ NÁKAZY."

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Prvňáčci

Jak můžete pomoci svým dětem: věnujte dítěti soustředěnou pozornost

                                                vyprávějte dítěti a čtěte mu

                                                pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi

                                                rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin

                                                vybírejte hry a činnosti a sami se do nich zapojte

                           upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře,dole, vlevo.........

                           dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování

                           trénujte změny denního režimu související se školní docházkou

                           vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi

Těšíme se na nové tvářičky.

Jak vybavit prvňáčka

 

V souladu s vyhláškou o základním vzdělávání poskytuje škola bezplatné základní školní potřeby v hodnotě 200,-Kč na žáka. Obvykle 2 tužky trojhranné, vodové barvy, plochý štětec,, barevné papíry, výkresy, náčrtové papíry, číslice, písmena, sešity a veškeré učebnice zdarma.

Rodiče žádáme o zajištění těchto pomůcek a vybavení:

- cvičební úbor a cvičební obuv se světlou gumovou podrážkou

/tepláková souprava,tričko,kraťasy, sportovní obuv na hřiště/

- látkový pytlík na cvičební úbor

- přezutí do školy se světlou podrážkou

- osobní ručník s poutkem, látkový ubrousek na svačinu, toaletní papír, tekuté mýdlo, papírové kapesníčky

Prosím vše podepsat, děkuji.

AKTOVKA-

- školní potřeby: pouzdro-penál, plnící pero, guma, tužka, krouhátko, pastelky, plastelína, kulatý štětec, kelímek, hadřík, vodové barvy, zástěrku na výtvarnou výchovu,kovové nůžky se zakulacenou špičkou, lepidlo, složku na písmena a číslice, obaly na učebnice a sešity-obstarat až v září podle velikosti učebnic a sešitů,pravítko, desky na učebnice.

 

Ředitelství ZŠ a MŠ Chvatěruby oznamuje rodičům -souladu se zákonem č.561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vělávání se uskuteční čníku v naší škole7

Zápis do 1.ročníku Základní školy Chvatěruby:

ZÁPIS do 1. tříd

 

 Milé děti, blíží se Váš slavnostní den, den zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2020/2021 v naší  škole.

Přijďte s pěkným úsměvem a dobrou náladou. Těší se na Vás starší kamarádi, paní učitelky a zaměstnanci školy.

 

Co je třeba před nástupem do školy trénovat:

SEBEOBSLUHU/oblékání, stolování,WC/

SCHOPNOST SOUSTŘEDĚNÍ/15-20 minut, ale ne při hře/

ŘEČ, KOMINIKACE/slovní zásoba, logopedie - zavčas navštívit logopeda,přednést básničku či zazpívat/

ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ/odloučení od rodičů, kontrolovat své nálady,vědomí zodpovědnosti za své chování, schopnost dodržovat pravidla,umět se vyrovnat s neúspěchem/

INTELEKTOVÉ SCHOPNOSTI /čiselná řada, větší a menší číslo, pravolevá orientace, barvy,tvary,časoprostorové pojmy-nad, pod, nahoře, dole/

 

 

Vážení rodiče, zápis dětí do 1.ročníku se koná 7.4.2020 a 8.4.2020,vždy od 15.00 do 17.00 hodin v budově Základní školy Chvatěruby, poštou, e-mailem,osobně Letošní zápisy do 1.třídy budou probíhat bez přítomnosti dětí, formou odevzdání vyplněných formulářů, které jsou umístěny na stránkách školy-zprávy pro rodiče,osobně odevzdáním či vyplněním ve škole, e-mailem, poštou.

K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců pas s povolením k pobytu a doklad o bydlišti.

Věk dítěte - 6 let k 31.8.2020

 Zapsány budou děti narozené v období od 1.9.2013 do 31.8.2014. K zápisu se dostaví i děti starší, které měly povolen odklad školní docházky.Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě ke školní docházce. Později narozené děti, pokud jsou duševně a tělesně vyspělé, mohou být zapsány do 1.ročníku na základě doporučení odborného lékaře, příslušné PPP a žádosti rodičů.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy - Chvatěruby, Zlončice, Kozomín.

Úkolem zápisu dítěte do 1. třídy je zjišťování, zda-li je dostatečně připravené a zralé na školní docházku. Během zápisu rodič vyplní zápisní lístek a formou povídání a hry se prověří školní zralost dítěte.

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydá ředitelka do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Mgr. Moravcová M., ředitelka školy

 

 

 

 

Účastníme se projektu "Celé Česko čte  dětem"  -

posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Celé Česko čte dětem je kampaní, která je zcela zásadní v dnešní době, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize. Právě rodiče jsou těmi, kteří rozhodují o dlouhém a hezkém dětství svých ratolestí. A dětství je klíčem k celému dalšímu životu.

Pravidelné čtení - uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte, podporuje psychický rozvoj dítěte, posiluje jeho sebevědomí, rozvíjí jazyk, slovní zásobu, formuje čtecí a písemné návyky, učí samostatnému myšlení,, rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění, uklidňuje, trénuje paměť, přináší všeobecné znalosti, ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole, učí hodnotám a rozlišování dobra a zla, je výbornou zábavou, je prevencí patologických jevů, je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Čteme i v naší škole, rodiče nám mohou pomoci, rádi je pozveme k nám do školy, kde mohou předčítat našim žákům. Jestliže Vás tento projekt oslovil, svoji spolupráci můžete dohodnout s třídní učitelkou Vašeho dítěte.

Též jsme zapojeni do projektu "Ovoce do škol" 

cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny. Na čerstvé ovoce a zeleninu, zeleninové či ovocné šťávy mají nárok zcela zdarma všichni žáci 1.-5.ročníků. Schváleným dodavatelem je LAKTEA, která zajišťuje dodávky pro ZŠ v celé České republice.

a do projektu "Mléko do škol"

 

 Účastníme se projektu-Využíváme ICT ve výuce

 

Zahájení školního roku 2020/2021 -  v úterý 1.9.2020, 8.00 hod. před školou.

 

Ve školním roce 2020/2021 -   školní družina pro žáky 1.-

 Začátek vyučování: 7.45 h.

 

Září 2020

1. září - záhájení školního roku, 8.00 hodin před školou

            žáci přijdou bez školních aktovek

            1.ročník- po zahájení přejde s rodiči,doprovodem do své třídy

            2.-5.r. - po zahájení přejdou pouze žáci do svých tříd s pí učitelkou

            ukončení: kolem 8.30 hodin, všichni žáci odchází domů

2.9. - obdrží žáci veškeré tiskopisy

           1. týden -1.-4.9. odpadá odpolední vyučování

           3.9. se žáci 1.r. učí do 9.25 h., 2.-5.r. do 11.25 hodin

           dále se všichni žáci budou řídit rozvrhem hodin, který obdrží 

           je zajištěna ŠD/pouze pro žáky1.,2.r.,3.r. dále dle volné kapacity se přijímají ž. 

               ze  4.,5.r. /

           zajištěny obědy ve školní jídelně 

           

Rozvrhy obdrží žáci ve středu        2020/2021  /bude upřesněno během září/!!!

Učíme se: 1. ročník PO    do 11.25 h.               4. ročník PO  do 12.20

                             ÚT    do 11.25                                ÚT   do 11.25

                             ST     do 12.20                               ST   do 12.20

                             ČT     do 11.25                               ČT   do 14.10

                             PÁ     do 11.25                               PÁ   do 12.20

                2. ročník PO    do 11.25                   5. ročník PO   do 14.10

                              ÚT    do 12.20                                 ÚT   do 12.20

                              ST    do 11.25                                 ST   do 12.20

                              ČT    do 14.10                                 ČT   do 14.10

                              PÁ    do 11.25                                  PÁ  do 11.25

                3. ročník  PO   do 12.20

                               ÚT   do 12.20

                               ST   do 14.10

                               ČT   do 11.25

                               PÁ   do 11.25

 -------------------------------------------------------------------------------------------

9.9. 16.00 hodin - třídní schůzky       1.,2.,3.,4.,5. ročník  -VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÝM OPATŘENÍM, SCHŮZKY ZRUŠENY.

RODIČŮM BUDOU ZASLÁNA POPTŘEBNÁ SDĚLENÍ E-MAILEM.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

             

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Říjen 2020

 

Soutěž o nejhezčí dýni - pořádá ŠD,ZŠ

 zrušeno

28.10.2019 - státní svátek

26.- 30.10.2020    Podzimní prázdniny

 

 

 Listopad 2020

 3.-5.11.2020 - Zazimování BROUČKŮ, projekt,příprava přírody na ZIMU,

                    po třídách

11.11.2020 - foto,sady,300,-Kč

26.11.2020 - rozsvěcení vánočního stromečku,školní děti

 

VYHLÁŠENÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE "O NEJHEZČÍHO VÁNOČNÍHO KAPRA"

 

Prosinec 2020

 

4.12. 2020  Mikulášská nadílka ve škole

17.12.2020 - VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ, VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI S LÍTOSTÍ RUŠÍME

18.12.2020 - vánoční posezení pro žáky ve škole, VE TŘÍDĚ

 

 

 

VÁNOCE - PROJEKT

Rozsvěcení vánočního stromečku -

 

 

ZŠ vyhlašuje tradiční vánoční soutěž , tentokrát o NEJHEZČÍHO VÁNOČNÍHO KAPRA. Odevzdáváme do 16.12.2020,  vyhodnocení proběhne dne 17.12.2020 .

 

ZŠ si dovoluje pozvat rodiče, prarodiče, absolventy a všechny přátelé školy na Vánoční rozjímání /vystoupení žáků ZŠ/, které se koná dne .....ZRUŠENO...od 17.00 hodin u ROZSVÍCENÉHO VÁNOČNÍHO STROMEČKU U ŠKOLY.

  

18.12.2020- vánoční posezení žáků s cukrovím  a malou nadílkou u stromečku ve škole, v době výuky

 

......12.2020 - .........1.2021 - vánoční prázdniny

 

LEDEN 2021

 škola ......1.2021-......

.......1.2021    PRŮVOD  3  KRÁLŮ OBCÍ,5.r.

 ........1.2021 - konzultace s rodiči, od 15.00 do 17.00 hodin,

                       1.-5.ročník

.......1.2021 - Masopust- děti si donesou masky-průvod masek obcí 

   9.30 h.- MASOPUST - tradiční masopustní obchůzka obcí, průvod masek vychází v 9.30 h. od ZŠ a pokračuje k OÚ požádat pí starostku o povolení

Masopustní průvod masek patřil ke každoročnímu veselí na vesnici. V tomto roce opět prastará tradice ožije.

Základní škola a Mateřská škola se rozhodly v této tradici pokračovat a v dětech tak upevňovat postoj ke starým zvyklostem.

Průvod by měly tvořit hlavně tradiční masky. Mezi ně patří Strakatý.Slaměný,kobyla,medvěd, medvědář, ras, smrtka, ženich, nevěsta, masky znázorňující řemesla - kominík, pekař, řezník, lazebník, apod. nebo jen vesnické postavy - sedlák, selka, chuďas, bába s nůší ......

Všechny rodiče prosíme o spolupráci - zhotovení masek. Bohatou inspiraci najdete na webových stránkách s touto tematikou. 

 

28.1.2021        pololetní vysvědčení

29.1.2021         pololetní prázdniny

 

 

 BŘEZEN  2021

 8.3. - 14.3.2021   jarní prázdniny

 

 ......3.2021- tradiční vynášení-topení ZIMY/MORENY/,vítání JARA,

 

                    průvod obcí, řeka Vltava

 

 ........3.2021-   projekt Noc s H.CH. Andersenem, celodenní  

                     program-beseda, promítání, návštěva místní knihovny

 DUBEN 2021

.....,....4.2021    zápis do 1.ročníku, 15.00 - 17.00 h.

 

...............4.2021 Velikonoční prázdniny18kkkk12mmmkkkkgzzsssPP712.4.20192.4mm.2019 - beseda, putování Aktido

.........4.2021- škola

BAREVNÉ DNY VE ŠKOLE: .......4. - červený,......4..-modrý,......4.-zelený den

 

                                                     

.......4.2021- pěší túra 

 

 

 

KVĚTEN 2021

 1.5.2021 - svátek práce

 8.5.2021 - státní svátek

 

 1.6.2021- školní MDD 

 

ČERVEN 2021

 

30.6.2021- vysvědčení, ukončení školního roku 2020/2021

 

 

Přeji krásné prázdniny.  

 

 

Zahájení šk.roku 2021/2022 - .......... září 2021