Návrat žáků do školy dne 12. 4. 2021

Informace k návratu prvního stupně do škol.

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

od pondělí 12. dubna 2021 bude obnovena částečná výuka na základních školách v rozsahu prvního stupně.

Žáci 1.,2.,3.,4. a 5.ročníku nastoupí do školy na prezenční výuku 12.4.2021.

Příchod do školy:

ŠD je od 6.00 hodin, ukončení provozu ŠD je 16.30 h., příchod do školy je nejdéle do 7.15 h.

Rozvrhy hodin zůstávají nezměněné, při prezenční výuce musí být zachována homogenita skupin.

Testování:

Testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Vybrané testy jsou neinvazivní, fungují bezbolestně a rychle. Celé testování zabere jen chvíli času, samy děti  si odeberou vzorek z přední části nosu a pak 15 minut počkají na výsledek.

Testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek. Pokud nebude žák v tyto dny přítomen ve škole, bude se testovat den při příchodu do školy a následně v pravidelné dny testování.

Testování bude probíhat ve třídách. Ve třídách nebude umožněna přítomnost třetích osob.  Pokud žák přijde do školy později v určené dny testování, bude se testovat v prostoru ŠD.

Pokud žák dochází do ranní školní družiny, bude se testovat ve ŠD a ve třídě pak již ne.

V případě, že bude mít Vaše dítě pozitivní test, bude Vás škola neprodleně informovat. Ve škole si dítě vyzvednete. Následně bude třeba postoupit konfirmační PCR test a postupovat podle instrukcí lékaře nebo hygieny.

Testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří nemoc COVID-19 prodělali a jsou po nemoci 90 dní od prvního pozitivního PCR testu. Toto je nutné doložit třídnímu učiteli písemnou formou (potvrzení o pozitivním testu nebo od lékaře). Po uplynutí lhůty 90 dní je třeba se ihned následující testovací den zapojit do testování.Testování se také nemusí zúčastnit žáci, kteří mají negativní PCR test ne starší než 48 hodin.

Pokud se Vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne nepodrobit dítě testování, je možné absenci omluvit a žák si učivo doplní a bude pracovat z domova. Učitel není povinen s takovým žákem vést distanční výuku.

Žáci musí být vybaveni 2-3 chirurgickými rouškami, zaměstnanci školy respirátory.

Provoz ŠJ je zajištěn.

Vážení rodiče, uděláme maximum možného pro zajištění bezpečného prostředí pro všechny žáky ve škole.

 Návrat do školy od 12.4.2021: informace najdete na https://testovani.edu.cz/

Testování může být přítomen zákonný zástupce žáka, testování v oddělené místnosti.

 7.4.2021                      Mgr.Miroslava Moravcová,řed.školy

----------------------------------------------------------------------------------------------

Předpokládaný termín otevření ZŠ je 12.4.2021, pro 1.,2.,3.,4.,5.ročník.            O podmínkách pro nástup dětí Vás budeme informovat, dle sdělení MŠMT.

Žáci se budou testovat, roušky.

5.4.2021                                        Mgr.Miroslava Moravcová

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 12.3.2021

Zápis do 1. třídy ve školním roce 2021/2022

 

Aktuální informace:

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků, zápisy k povinné školní docházce se uskuteční dle školského zákona ve stanoveném období měsíce dubna,

ZŠ Chvatěruby ve dnech 7. a 8. 4. 2021, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin.

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhnou zápisy bez přítomností dětí.

Podat žádost o přijetí ke vzdělání bude možné těmito způsoby:

 1. e-mailem na adresu moravi@centrum.cz
 2. poštou nebo vhozením do poštovní schránky před vchodem do školy
 3. osobním podáním ve škole, kde budou potřebné tiskopisy k dispozici

Při osobním podání vezměte: vyplněnou žádost, včetně všech příloh, občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, dotazník zákonného zástupce dítěte.

Při jiném, než osobním způsobu podání je třeba doručit: vyplněnou a podepsanou žádost včetně všech příloh, dotazník pro zákonného zástupce dítěte, kopii rodného listu dítěte.

Zápis do 1. třídy se týká všech dětí, které jsou narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Zapisují se převážně děti, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let a děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud bude mít dítě odklad povinné školní docházky, je třeba doložit doporučující posouzení poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formuláře:

 1. Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku
 2. Žádost o odklad povinné školní docházky
 3. Dotazník pro zákonného zástupce dítěte /k zápisu/

Uvedené tiskopisy jsou na webových stránkách školy www.skolachvateruby.cz, v sekci Základní škola / ke stažení/, řádek 5, 6, 7.

 

Těšíme se na nové prvňáčky.                                                     

Chvatěruby, 12.3.2021.                    Mgr.Miroslava Moravcová, řed. školy 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

27. 2. 2021

 Výuka od 1.3.2021 - sdělení rodičům

 Vážení rodiče,

v souvislosti s krizovým opatřením č. 200 se od 1.3.2021 do 21.3.2021 se uzavírají všechny mateřské a základní školy.

Vzhledem k nařízení MŠMT  bude od 1. března probíhat online výuka i pro žáky 1. a 2. ročníku. Žáci jsou automaticky odhlášeni z obědů.

Žáci ostatních ročníků pokračují v online výuce beze změny.

Informace k ošetřovnému -

Škola již nevyplňuje žádné formuláře. 

                                                                       Miroslava Moravcová,řed.školy

 

Sdělení rodičům žáků                         24.2.2021

a zaměstnancům ZŠ a MŠ Chvatěruby o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s platností od 25.2.2021

 

Všem osobám /pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci a žáci navštěvující ZŠ a MŠ Chvatěruby/ se ZAKAZUJE s účinností od 25.2.2021 pohyb a pobyt bez ochranných prostředků

 

Všechny výše uvedené osoby/dospělí i žáci/ jsou povinné chránit si nos a ústa :

 

 • a/ respirátorem nebo obdobným prostředkem/ vždy bez výdechového ventilu/,

  respirátor nebo obdobný prostředek musí naplńovat vždy minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti /alespoń 95 % dle příslušných norem / např. FFP2/KN 95/

 • b/ zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy

  ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének :

 • ve všech vnitřních prostorech staveb/ tj. ve škole nebo školském zařízení/

 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry

   

 • na děti v MŠ se výše uvedený zákaz nevztahuje 

 • pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci MŠ Chvatěruby, zaměstnanci ŠJ Chvatěruby jsou povinni respirátor či obličejovou masku nebo obdobné prostředky NOSIT.

 

                                          Mgr. M. Moravcová, ředitelka ZŠ a MŠ Chvatěruby

 

 

 

 

Informace ke změně provozu ŠD od 2.2.2021                             1.2.2021

Provoz ŠD - 6.00   - 7.30 h

                  11.25 - 16.30 h.

Mgr.Miroslava Moravcová

 

Vážení rodiče,                                                                          19.1.2021

vzhledem k závažnosti epidemiologické situace a k náročnosti distančního způsobu vzdělávání žáků, budeme při hodnocení žáků v 1. pololetí šk.r.2020/2021 vycházet z přístupu k prezenční i distanční výuce,zapojování se do distanční výuky,ze snahy, píle, aktivity,spolupráce, pozornosti, plnění zadaných úkolů,účast na distanční výuce,dále budeme zohledňovat i předešlé vzdělávací výsledky. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.Takovými souvislostmi jsou bezesporu i specifické podmínky distanční výuky, které je třeba i při používání známek zohlednit ve prospěch žáka.

Vysvědčení za 1.pololetí šk.r. 2020/2021 bude žákům 1. a 2. r. předáno 28.1.2021 ve škole-prezenční výuka.

Žákům 3.,4. a 5.r. bude zaslán výpis vysvědčení e-mailem, též 28.1.2021.

Mgr. Miroslava Moravcová 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4.1.2021

Vážení rodiče,

od 4.1.2021 je povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole, vždy pouze : jeden žák a jeden pedagogický pracovník. Žáci i zaměstnanci školy / i další osoby pohybující se ve škole/ mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Při výuce mají žáci roušku také, sundají si ji pouze o svačinu, při obědě. Žádáme rodiče, aby vybavili své děti minimálně 2 – 3 rouškami. Je zajištěn provoz ŠD – od 6.00 h. do 7.15 h. a od 11.25 h.  do 14.30 h. i  provoz ŠJ – obědy.

Třídy budou pravidelně větrány / o přestávce a jednou uprostřed každé vyučovací hodiny/. Výuka bude probíhat v plném rozsahu dle původního rozvrhu, s výjimkou : odpadá odpolední vyučování, každý den končí výuka v 11.25 h., výuka TV a HV bude nahrazena čtením, ČJ, matematikou, vycházkami.

Organizace příchodu a odchodu do a ze školy:

-vstup do školy pouze s rouškou, dezinfekce rukou,měření teploty:                         

1.ročník – hlavní vchod školy                  2.ročník – zadní vchod školy                                          

Mgr.Miroslava Moravcová,řed.školy                                         26.12.2020

 

Informace k nástupu do školy po vánočních prázdninách   -   4.1.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

po vánočních prázdninách se sejdeme pouze s prvními a druhými třídami - prezenční výuka. Informace k výuce Vám sdělí třídní učitelé e-mailem.

Výuka ostatních tříd bude probíhat distančně.Rozvrhy a způsob výuky Vám sdělí třídní učitelé e-mailem.

Nadále se na výuku vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, (dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách.

Nabízíme možnost vyzvednutí si obědů z okénka školní jídelny v 11,00 hodin.

Přeji mnoho energie a zdraví v nadcházejícím období, opatrujte se.

Mgr. Miroslava Moravcová                                                             26.12.2020

 

Vážení rodiče, chtěla bych Vám popřát za celou školu klidné a krásné Vánoce, do nového roku pevné zdraví a mnoho štěstí.

Miroslava Moravcová, řed.školy

 

Vážení rodiče,                                                                              15.12.2020

Dětem se prodlouží vánoční prázdniny. Do školy půjdou naposled 18. prosince. Původně měla škola trvat až do úterý 22. prosince. Dva dny prázdnin navíc nazvalo Ministerstvo školství jako „Dny boje proti covidu“. Rodiče si na tyto dva dny budou moci vzít ošetřovné.

Školy zůstanou do konce týdne ve 3. stupni systému PES. Mateřské a vysoké školy začnou 21. a 22. 12. fungovat podle 4. stupně.

 

Vážení rodiče,                                                                              26.11.2020

sděluji Vám INFORMACE k provozu školy od 30.11.2020:

výuka bude probíhat v běžném prezenčním režimu, v plném rozsahu dle původního rozvrhu, pouze s dílčími úpravami. V hodinách TV a HV bude volena náhradní činnost /většinou "dohánění" učiva jiných předmětů, hlavně ČJ a MA, procvičování/. Tyto hodiny se též využijí na procházky.

Bezpečnostní opatření:  žáci i zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole, mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, při výuce mají žáci roušku také, sundají si ji pouze o svačinu, při obědě ve ŠJ. Žádám rodiče, aby  vybavili své děti 3 rouškami. Ve třídách se bude často větrat, proto doporučuji teplejší oblečení. Děti by se neměly míchat se spolužáky z ostatních tříd ani o přestávkách, nezdržují se v šatně a nepohybují se jinde než je určeno. Třetí osoby smějí do školy vstupovat jen v nezbytných případech s rouškou, po předchozí domluvě s vedením školy. Školní družina funguje v běžném provozu. Upozorňujeme rodiče, že bohužel nejsme schopni personálně, ani prostorově zajistit udržení homogenních skupin ve ŠD, žáci se tedy v těchto prostorách budou míchat se žáky jiných tříd. ŠJ je též v běžném provozu. Abychom mohli zabezpečit nemíchání žáků z různých skupin ve ŠJ, tak se žáci půjdou naobědvat se svým vyučujícím v průběhu vyučovací hodiny. Dodržujeme přísná hygienická opatření.

Organizace příchodu a odchodu do a ze školy, vstup pouze s rouškou:

1.,2. a 3.ročník    -   hlavní vchod, měření teploty, dezinfekce

4. a 5.ročník        -   zadní vchod ze zahrady, u dubu, měření teploty, dezinfekce

Děkuji rodičům za vzornou spolupráci v době distanční výuky. Přeji pevné zdraví.

                                                          Mgr.Miroslava Moravcová,řed.školy

 

Vážení rodiče, sděluji Vám                                                            20.11.2020

informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 30.11.2020, které jsme obdrželi dne 20.11.2020 -

1.stupeň ZŠ: prezenční výuka již pro všechny ročníky

Podrobnosti sdělíme.                          Mgr. Miroslava Moravcová,řed.školy

 

Vážení rodiče,                                                                              18.11.2020

věřím, že stejně jako my, tak i Vy jste rádi, že se alespoň pro část žáků škola otevřela. Bude jen a jen na nás, jestli tak již bude nastálo. Proto Vás znovu prosím o maximální možné dodržování všech stanovených pravidel. A také o to, abyste dítě, které má příznaky jakékoliv nemoci, do školy neposílali a nechali si jej doma. Jen takto zajistíme, aby už výuka probíhala „normálním“ způsobem a nemuseli jsme se společně obávat dalšího zavření škol.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 18. 11.2020                    16.11.2020

Vážení rodiče,

od 18.11.2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole, vždy pouze : jeden žák a jeden pedagogický pracovník. Žáci i zaměstnanci školy / i další osoby pohybující se ve škole/ mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Při výuce mají žáci roušku také, sundají si ji pouze o svačinu, při obědě. Žádáme rodiče, aby vybavili své děti minimálně 2 – 3 rouškami. Je zajištěn provoz ŠD – od 6.00 h. do 7.15 h. a od 11.20 h do 16.30 h. i provoz ŠJ – obědy.

Třídy budou pravidelně větrány / o přestávce a jednou uprostřed každé vyučovací hodiny/. Výuka bude probíhat v plném rozsahu dle původního rozvrhu, s výjimkou : odpadá odpolední vyučování, každý den končí výuka v 11.20 h., výuka TV a HV bude nahrazena čtením, ČJ, matematikou, vycházkami.

Organizace příchodu a odchodu do a ze školy: vstup do školy pouze s rouškou                     

1.ročník - hlavní vchod do školy

2.ročník - zadní vchod /u dubu/do školy

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem hlavně pevné zdraví.

Mgr.Miroslava Moravcová

 

 12.11.2020             ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠKOLY-1.,2.ročník, 18.11.2020

 Vážení rodiče,

z nařízení MZ a MŠMT ČR se ve středu 18.11.2020 vrací do škol žáci 1.,2.ročníku 

Výuka: od 7.45h. - 11.20h., ŠD - od 6.00h. -7.15h., od 11.20h. do 16.30 h., ŠJ -

v provozu, obědy zajištěny pro přihlášené žáky.

Podrobnosti provozu sdělíme.                        Mgr.Miroslava Moravcová

 

30.10.2020

Pokračování distančního vzdělávání

Podle Usnesení vlády ČR pokračuje distanční vzdělávání ve škole na 1. a 2. stupni i od 2.11.2020 ve stejném režimu jako 14.10.2020. Školní družina není poskytována. 

Obědy si žáci mohou dále vyzvedávat v jídlonosičích od 11.00 do 11.30 h. Během dne se můžete přihlásit telefonicky /315787037,ŠJ/ nejpozději do 13.00h.,strava bude poskytnuta od následujícího dne.

 

26.10.2020

Možnosti distanční výuky - komunikace prostřednictvím e-mailu, telefonu, Whatsapp, Skype a Office365-Teams, osobní vyzvednutí a předání ve škole - vždy po dohodě učitele s rodiči.

Zmíněné můžeme kombinovat, vždy je nutná zpětná vazba. 

Upřesnění ošetřovného.                       25.10.2020

Zákon byl schválen 21. 10. 2020. Na rozdíl od jarního uzavření škol, škola nevydává žádný dokument. Formulář žádosti bude k dispozici na ePortálu ČSSZ od 25. 10. 2020. Proto prosíme rodiče, aby za účelem ošetřovného školu nenavštěvovali.

V případě potřeby prosím zavolejte, či napište, domluvíme se na termínu Vaší návštěvy ve škole.

Rodiče mají ve dnech 26. a 27. 10. nárok na ošetřovné (jedná se o neplánované uzavření škol). O plánovaných podzimních prázdninách, tedy 29. a 30. října, už na ošetřovné nárok nemají.
Podrobnosti ohledně ošetřovného jsou zveřejněny zde https://www.mpsv.cz/osetrovne

Mgr.Miroslava Moravcová

PRÁZDNINY

V týdnu od 26. 10 do 30. 10. jsou rozhodnutím MŠMT vyhlášeny podzimní prázdniny. 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci v této náročné době a věříme, že se Vaše děti budou moci brzy vrátit zpět do školy. V případě dotazů a nejasností se prosím obracejte na své třídní učitele případně na vedení školy. 

Mgr. Miroslava Moravcová,ředitelka školy, 21.10.2020

 

 

Vážení rodiče,                                                                  13.10.2020

Dne 12.10.2020 vláda ČR schválila v rámci prevence Covid -19 protiepidemiologická opatření, která nabývají platnosti od 14.10.2020 a prozatím platí do 1.11.2020.

ZŠ Chvatěruby je uzavřena, v MŠ probíhá normální provoz.

Žáci naší školy přechází od 14.10. na distanční výuku.Od tohoto dne budou plnit úkoly, které jim třídní učitelé budou zasílat e-mailem, látku do konce tohoto týdne mají zapsánu v notýsku.

Třídní učitelky budou nadále komunikovat se žáky a jejich zák.zástupci prostřednictvím e- mailu a telefonu. Po spuštění on-line vyučovacího systému, jenž se dokončuje, budete včas obeznámeni s přístupem i postupem v distanční výuce on-line.Pravidelně sledujte „stránky“ školy a e – mail/-y/.

Distanční vzdělávání je nově dle školského zákona pro žáky povinné.  

Distanční výuka nebude probíhat v době podzimních prázdnin, tj. 26.- 30.10.2020.

V případě uzavření školy vydává OČR škola, nikoliv pediatr. Pro zájemce bude formulář k vyzvednutí ve školní budově každý den, vždy od 9.00 h. do 10.00h.

Školní jídelna je otevřena i v době distanční výuky.

Vedoucí ŠJ odhlásila strávníkům obědy od středy 14.10.2020.

Máte možnost své dítě přihlásit ke stravování.

Obědy se budou vydávat v době od 11.00 do 11.30 h. do jídlonosičů v jídelně.

Během dne se můžete přihlásit telefonicky /315787037,ŠJ/ nejpozději do 13.00h.,

strava bude poskytnuta od následujícího dne.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem hlavně pevné zdraví.

Ředitelka ZŠ a MŠ Chvatěruby, Mgr. Miroslava Moravcová.

 

12.10.2020

Vážení rodiče, z preventivních důvodů považuji za rozumné, aby všichni žáci a dospělí od pondělí 12. října 2020 až do odvolání měli po celou dobu pobytu ve škole/ve společných prostorách, ve třídě o přestávce/ roušku. V době výuky roušku žáci nemají.

Prosím, zajistěte, aby děti měly minimálně dvě čisté roušky, pokud jsou ve školní družině, měly by mít roušek více.

Dále připomínám, neposílejte do školy dítě s příznaky respiračního onemocnění! Děkuji za pochopení a respektování tohoto opatření.         Miroslava Moravcová,řed.školy

 

9.10.2020

Ministerstvo školství prodloužilo podzimní prázdniny o dva pracovní dny – prázdniny budou od 26. do 30. října 2020.

1.10.2020

Pedagogická rada projednala a schválila na dobu 14 dnů od 5.9.2020 místo vyučovacích hodin TV a HV opakování a procvičování ČJ a MA. Do hodin ostatních předmětů budou zařazovány relaxační a tělovýchovné chvilky.

Jak to bude ve školách v době nouzového stavu od 5. října 2020

Mateřské školy 

 • budou i nadále fungovat bez omezení 

První stupeň ZŠ

 • hudební výchova bude po dobu 2 týdnů probíhat bez zpěvu
 • tělesná výchova může na prvním stupni probíhat bez omezení
 • kroužky: školní kroužky jsou omezeny na maximální obecnou hladinu a neúčastnit se je doporučeno přímo ministrem zdravotnictví 

22.9.2020

Na základě doporučení ministra zdravotnictví - ZŠ Chvatěruby vyhlašuje na pátek 25.9.2020 ředitelské volno.  V pondělí 28.9.2020-státní svátek, žáci zůstávají doma.

V úterý 29.9.2020 - žáci jdou do školy

                                                                                                                       

 14.9.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k rostoucímu šíření COVID-19 a v zájmu ochrany zdraví žáků,

ruším od 15.9.2020 všechny zájmové kroužky ve vnitřních prostorách -

školní budova, tělocvična, do odvolání.  

                                                         Mgr. Miroslava Moravcová,řed.školy

 

9.9.2020

VÁŽENÍ RODIČE, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI,

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR, VZNIKÁ POVINNOST OD 10.9.2020 VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH BUDOV V CELÉ ČR /VČETNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL/ NOSIT ROUŠKY !!! ŽÁCI BUDOU MÍT NA KAŽDÝ DEN PŘIPRAVENY 2 ČISTÉ ROUŠKY V SÁČKU.

SLEDUJTE STRÁNKY ŠKOLY                        Mgr.Miroslava Moravcová

 

Od čtvrtka bude povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé České republice, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ani po zpřísnění nařízení o nošení roušek ve vnitřních prostorách nebudou ve školách povinné ve třídách, pouze ve společných prostorách. Na videokonferenci s novináři to ve středu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- kdy nemusíte mít roušku a kdo má výjimku

Od čtvrtka platí povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov. Ministerstvo ovšem vypsalo 25 situací, kdy zakrytá ústa a nos nebudou vyžadovány nebo na koho se povinnost nevztahuje.

Pod střechou s rouškou. Tak shrnul ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nové plošné „rouškové“ opatření, které platí od čtvrtka. Ovšem s celou řadou výjimek, na které mají být lidé podle ministra zvyklí z jara letošního roku.

Už během dopoledne vyšlo najevo, že roušky nebudou muset nosit děti ve třídách, pouze na chodbách a v dalších společných prostorech škol.

Během středy následně Ministerstvo zdravotnictví vypsalo celkem 25 výjimek z povinného nošení roušek ve vnitřních prostorech. Nabízíme jejich přehled:

Malé děti

1) Děti do dvou let věku včetně

2) Děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

 

 

Pokyn ředitele školy k provozu školy

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy v od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID - 19.

Tento pokyn je zpracován na základě metodického pokynu MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19.

 1. Opatření školy v souvislosti s možným výskytem COVID – 19
 2. a) Onemocnění žáka se hlásí třídnímu učiteli.
 3. b) Onemocnění zaměstnance se hlásí řediteli školy.
 4. c) V případě podezření, že onemocnění má spojitost s COVIDEM – 19 oznámí třídní učitel, tuto skutečnost neprodleně vedení školy.
 5. d) Aktuální informace související s COVID – 19 jsou zveřejněny na informační nástěnce u vchodu do budovy školy.
 6. e) Místem izolace pro žáky s příznaky COVID -  19 je ŠD školy. Dohled na žákem zajišťuje zaměstnanec školy. Dohled a žák používají ochrannou roušku.
 7. f) Kulturní a sportovní akce pro více tříd/ škol nebudou školou prozatím organizovány. O jejich zapojení do aktivit školy bude rozhodovat aktuální epidemiologický stav.
 8. g) Aktivity jiných právních subjektů budou povoleny po ukončení výuky a následně bude  proveden dezinfekce všech prostor, ve kterých uvedené aktivity byly provozovány.
 9. Povinnosti pedagogických zaměstnanců
 10. a) Třídní učitelé provedou na začátku školního roku aktualizaci (kontrolu) kontaktů na zákonné zástupce/ žáky (telefonní čísla, e-maily apod.)
 11. b) Třídní učitelé provedou na začátku školního roku poučení žáků o zásadách osobní a respirační hygieny.
 12. c) Pedagogičtí zaměstnanci průběžně kontrolují dodržování zásad osobní respirační hygieny.
 13. d) Pedagogičtí zaměstnanci doprovázející žáky do školní jídelny zajistí provedení osobní hygieny žáky (mytí rukou/ dezinfekci rukou)
 14. e) Pedagogičtí zaměstnanci provádějící výuku v odborných učebnách s počítači zajistí provedení osobní hygieny žáky (mytí rukou/ dezinfekci rukou) před manipulací s počítači a po ukončení výuky.
 15. f) Pedagogičtí zaměstnanci provádějící výuku v tělocvičně zajistí provedení osobní hygieny žáky (mytí rukou/ dezinfekci rukou) před a po ukončení výuky.
 16. g) Zajistit větrání výukové místnosti průběžně podle klimatických podmínek, minimálně 1 x za hodinu po dobu minimálně 5 minut.
 17. h) Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, dezinfekce rukou, papírových ručníků vynášení košů v průběhu výuky v učebně.
 18. i) Dohlížet na dodržování tohoto pokynu žáky.

III. Povinnosti při úklidu

 1. a) Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení WC - tekuté mýdlo v dávkovači, dezinfekční prostředek na ruce v dávkovači, papírové ručníky.
 2. b) Průběžně vynášet odpadkový koš na WC.
 3. c) Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou u hlavního vchodu
 4. d) Provádí průběžně, minimálně 3x denně větrání šaten žáků
 5. e) Provádět průběžně, minimálně 5x denně dezinfekci baterií, ovladačů splachování, sedátek na WC.
 6. f) Provádět průběžně, minimálně 5x denně dezinfekci míst ve společných prostorech škol, kterých se dotýkají osoby (kliky, madla apod.)
 7. g) Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel, mís a pisoárů na WC.
 8. h) Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, klik, umývadel a ostatních ploch ve výukových místnostech.
 9. i) Vynášet nejméně 1 x denně odpadkový koš z výukových učeben.
 10. j) Provádět nejméně 1 x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy včetně vynášení odpadkových košů.
 11. k) Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností.
 12. Další povinnosti zaměstnanců
 13. a) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni aktualizovat kontaktní údaje (telefonní čísla, e-maily apod.)
 14. Stravování
 15. a)  Při odebírání stravy nebude žákům umožněn samoobslužný výdej (příbory, nápoje,  zeleninové bary apod.)
 16. Povinnosti zákonných zástupců
 17. a) Informovat třídního učitel o důvodu absence (viz školní řád)
 18. b) Zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19
 19. c) V případě příznaků COVID – 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
 20. d) V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.

VII. Povinnosti žáků

 1. a) Dodržovat pokyny pedagogických zaměstnanců i ostatních zaměstnanců školy.
 2. b) Dodržovat zásady osobní a respirační hygieny.
 3. c) Nezdržovat se bezdůvodně ve společných prostorách školy a WC

VIII. Omezení vstupu osob do školy.

 1. a) Do školy nemohou vstoupit osoby (zaměstnanci, žáci, ostatní osoby) s příznaky infekčního onemocnění

 

                                                         Mgr.Miroslava Moravcová,řed.školy

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 

 !!!!!!!!!!!!!!!    21.8.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

školní rok 2020/2021 bude  zahájen 1.9.2020 v 8:00 hod. před budovou školy. Třídní učitelky pod vedením paní ředitelky zde shromáždí své žáky a odvedou je do tříd.

Rodiče a doprovod žáků 1. ročníku mohou tradičně doprovodit své děti do třídy, kde jim bude umožněno „spoluprožít“ a zdokumentovat první den „svého školáka“.

*1. 9.2020 se žáci při vstupu do školy nepřezouvají, nemusí s sebou nosit aktovku.

Vyučování bude ukončeno v 8:30 hod.

Třídní učitelé zjistí předběžný zájem o účast žáků ve ŠD a stravování se ve ŠJ-rozdání tiskopisů k vyplnění v den zahájení.

Školní družina nebude tento den v provozu.

Školní jídelna nebude tento den v provozu.

*2. 9.2020 si s sebou žáci donesou přezůvky a aktovku s vybaveným penálem i deskami na sešity.

Žákům bude předána veškerá dokumentace k vyplnění rodiči/  Podklad pro školní matriku – prosíme vyplnit aktuálními údaji, dotazník-Souhlas zákonných zástupců nezletilých žáků se zpracováním osobních údajů – GDPR, Souhlas s focením žáků na akcích školy a následovném použití fotografií  na „stránkách školy“. VYPLNĚNÉ DOKUMENTY JE NUTNO PŘINÉST DO ŠKOLY 3. 9. 2020!!!

Žáci dostanou k dispozici rozvrh výuky pro 1. pololetí šk. r. 2020/2021. Tento se může v prvních dnech školního roku ještě operativně měnit, prosíme o pochopení – žáci i rodiče budou vždy včas informováni o ev. změnách.

Žákům bude předán seznam pomůcek pro jednotlivé ročníky.

Vyučování bude ukončeno : 1.ročník – 9.30 h.

2.-5.ročník – 11.25 h., další dny se žáci 1.-5.roč. učí dle daného rozvrhu

Školní družina bude od 2. 9. 2020 v provozu, 6.00 – 16.30 h.

Školní jídelna bude od 2. 9. 2020 v provozu.

Pomůcky a vybavení do školy si budou po dohodě se svými vyučujícími žáci postupně přinášet do školy podle rozvrhu. Vše by měli mít v pořádku nejdéle do 11.9.2020. Hlídejte dětem zápisy a vzkazy v notýscích, kontrolujte pravidelně Žákovské knížky a sledujte stránky školy.

Přeji Vám zdraví, nový školní rok 2020/2021 plný samých dobrých zpráv, společně  vše zvládneme.

 

Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Moravcová a kolektiv pedagogů ZŠ   a MŠ Chvatěruby

 

 

 

17.8.2020 - 

 PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 (DÁLE TAKÉ „MANUÁL“)-viz stránky MŠMT

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

 

uzavřeli jsme nečekaný a zcela nestandardní způsob výuky na základní škole, který jsme byli situací ve společnosti nuceni společně zvládnout.

Díky oboustrannému nasazení a v řadě případů velmi intenzivní spolupráci vás rodičů, prarodičů, ale i dalších rodinných příslušníků a pedagogů jsme ji zvládli se ctí.

Zvlášť vám, kteří jste svým dětem byli po ruce, pomáhali jste s pochopením a vypracováním úkolů, pobízeli je k další práci, neúnavně jste komunikovali s pedagogy, patří naše velké poděkování a uznání.

I učitelé pracovali v nových podmínkách, hledali metody a formy práce, kterými by výuku vedli, učili se využívat nové nástroje a nabízet žákům nejsnáze zvládnutelný způsob distanční výuky.

Děkuji vám jménem vedení školy a pedagogického sboru za spolupráci a přeji krásné léto prožité ve zdraví a pohodě a v září se těšíme na shledanou.

Mgr.Miroslava Moravcová, řed.školy

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Zprávy pro rodiče

Informace k prevenci před koronavirem

Z Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje jsme v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) obdrželi informace, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

 1. k dnešnímu dni (28.02.2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru,
 2. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
 3. v případě, že se žáci nebo studenti Vaší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Níže je ke stažení informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav.

PREVENCE-MIMOŘÁDNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZŚ A MŠ CHVATĚRUBY

Z DŮVODU PREVENCE EVENTUÁLNÍHO ŠÍŘENÍ VIROVÉ INFEKCE, ŽÁDÁME RODIČE ŽÁKŮ, ABY NEVSTUPOVALI DO PROSTOR ŠKOLY.POKUD RODIČE PŘIVÁŽÍ A ODVÁŽÍ SVÉ DĚTI DO A ZE ŠKOLY, PŘEDAJÍ A VYZVEDNOU SI JE PŘED HLAVNÍMI VSTUPNÍMI DVEŘMI ŠKOLY. S PEDAGOGIKÝMI PRACOVNÍKY A VYCHOVATELKAMI ŠKOLNÍ DRUŽINY, SE BUDOU RODIČE SPOJOVAT ZVONKEM, TELEFONICKY, PÍSEMNÝM SDĚLENÍM DO NOTÝSKŮ ČI NA LÍSTEK. ŠKOLA RUŠÍ HROMADNÉ AKCE, STANOVILA PŘÍSNOU HYGIENU-MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ. PO NÁVRATU Z RIZIKOVÝCH OBLASTÍ ŽÁDÁME KAŽDÉHO, ABY PONECHAL ŽÁKY-DĚTI DOMA VE 14-TI DENNÍ KARANTÉNĚA NAHLÁSIL SE NA PŘÍSLUŠNÉ HYGIENICKÉ STANICI A TOTO OZNÁMIL ŠKOLE.

 

VÝŠE UVEDENÁ OPATŘENÍ PLATÍ PRO ŽÁKY I PRO ZAMĚSTNANCE ZŠ A MŠ CHVATĚRUBY DO ODVOLÁNÍ-SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY.

"DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OBČANŮM ČR A DALŠÍM OSOBÁM PŘIJÍŽDĚJÍCÍM Z ITÁLIE ČI JINÝCH OBLASTÍ S VYSOKÝM POČTEM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 - V PŘÍPADĚ VÝSKYTU UVEDENÝCH PŘÍZNAKŮ-HOREČKA NAD 38 STUPŇŮ, DÝCHACÍ OBTÍŽE,KAŠEL-PŘÍZNAKŮ RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, ZŮSTAŇTE DOMA, OMEZTE KONTAKT S OSTATNÍMI OSOBAMI A TELEFONICKY KONTAKTUJTE TELEFONNÍ LINKU 112, OPERÁTOR TÉTO LINKY VÁM ZPROSTŘEDKUJE KONTAKT S PRACOVNÍKY MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉ KRÁJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE, KTEŘÍ VÁM SDĚLÍ DALŠÍ POSTUP K ZAJIŠTĚNÍ VAŠEHO VYŠETŘENÍ A PREVENCE EVENTUÁLNÍHO ŠÍŘENÍ NÁKAZY."

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Prvňáčci

Jak můžete pomoci svým dětem: věnujte dítěti soustředěnou pozornost

                                                vyprávějte dítěti a čtěte mu

                                                pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi

                                                rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin

                                                vybírejte hry a činnosti a sami se do nich zapojte

                           upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře,dole, vlevo.........

                           dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování

                           trénujte změny denního režimu související se školní docházkou

                           vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi

Těšíme se na nové tvářičky.

Jak vybavit prvňáčka

 

V souladu s vyhláškou o základním vzdělávání poskytuje škola bezplatné základní školní potřeby v hodnotě 200,-Kč na žáka. Obvykle 2 tužky trojhranné, vodové barvy, plochý štětec,, barevné papíry, výkresy, náčrtové papíry, číslice, písmena, sešity a veškeré učebnice zdarma.

Rodiče žádáme o zajištění těchto pomůcek a vybavení:

- cvičební úbor a cvičební obuv se světlou gumovou podrážkou

/tepláková souprava,tričko,kraťasy, sportovní obuv na hřiště/

- látkový pytlík na cvičební úbor

- přezutí do školy se světlou podrážkou

- osobní ručník s poutkem, látkový ubrousek na svačinu, toaletní papír, tekuté mýdlo, papírové kapesníčky

Prosím vše podepsat, děkuji.

AKTOVKA-

- školní potřeby: pouzdro-penál, plnící pero, guma, tužka, krouhátko, pastelky, plastelína, kulatý štětec, kelímek, hadřík, vodové barvy, zástěrku na výtvarnou výchovu,kovové nůžky se zakulacenou špičkou, lepidlo, složku na písmena a číslice, obaly na učebnice a sešity-obstarat až v září podle velikosti učebnic a sešitů,pravítko, desky na učebnice.

 

Ředitelství ZŠ a MŠ Chvatěruby oznamuje rodičům -souladu se zákonem č.561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vělávání se uskuteční čníku v naší škole7

Zápis do 1.ročníku Základní školy Chvatěruby:

 

   Milé děti, blíží se Váš slavnostní den, den zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2021/2022 v naší  škole.

Přijďte s pěkným úsměvem a dobrou náladou. Těší se na Vás starší kamarádi, paní učitelky a zaměstnanci školy.

 

Co je třeba před nástupem do školy trénovat:

SEBEOBSLUHU/oblékání, stolování,WC/

SCHOPNOST SOUSTŘEDĚNÍ/15-20 minut, ale ne při hře/

ŘEČ, KOMINIKACE/slovní zásoba, logopedie - zavčas navštívit logopeda,přednést básničku či zazpívat/

ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ/odloučení od rodičů, kontrolovat své nálady,vědomí zodpovědnosti za své chování, schopnost dodržovat pravidla,umět se vyrovnat s neúspěchem/

INTELEKTOVÉ SCHOPNOSTI /čiselná řada, větší a menší číslo, pravolevá orientace, barvy,tvary,časoprostorové pojmy-nad, pod, nahoře, dole/

 

Vážení rodiče, zápis dětí do 1.ročníku se koná 7.4.2021 a 8.4.2021,vždy od 14.00 do 17.00 hodin v budově Základní školy Chvatěruby,

 

K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců pas s povolením k pobytu a doklad o bydlišti.

 Zapsány budou děti narozené v období od 1.9.2014 do 31.8.2015. K zápisu se dostaví i děti starší, které měly povolen odklad školní docházky.Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě ke školní docházce. Později narozené děti, pokud jsou duševně a tělesně vyspělé, mohou být zapsány do 1.ročníku na základě doporučení odborného lékaře, příslušné PPP a žádosti rodičů.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy - Chvatěruby, Zlončice, Kozomín.

Úkolem zápisu dítěte do 1. třídy je zjišťování, zda-li je dostatečně připravené a zralé na školní docházku. Během zápisu rodič vyplní zápisní lístek a formou povídání a hry se prověří školní zralost dítěte.

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydá ředitelka do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Mgr. Moravcová M., ředitelka školy

 

 

 

 

Účastníme se projektu "Celé Česko čte  dětem"  -

posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Celé Česko čte dětem je kampaní, která je zcela zásadní v dnešní době, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize. Právě rodiče jsou těmi, kteří rozhodují o dlouhém a hezkém dětství svých ratolestí. A dětství je klíčem k celému dalšímu životu.

Pravidelné čtení - uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte, podporuje psychický rozvoj dítěte, posiluje jeho sebevědomí, rozvíjí jazyk, slovní zásobu, formuje čtecí a písemné návyky, učí samostatnému myšlení,, rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění, uklidňuje, trénuje paměť, přináší všeobecné znalosti, ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole, učí hodnotám a rozlišování dobra a zla, je výbornou zábavou, je prevencí patologických jevů, je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Čteme i v naší škole, rodiče nám mohou pomoci, rádi je pozveme k nám do školy, kde mohou předčítat našim žákům. Jestliže Vás tento projekt oslovil, svoji spolupráci můžete dohodnout s třídní učitelkou Vašeho dítěte.

Též jsme zapojeni do projektu "Ovoce do škol" 

cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny. Na čerstvé ovoce a zeleninu, zeleninové či ovocné šťávy mají nárok zcela zdarma všichni žáci 1.-5.ročníků. Schváleným dodavatelem je LAKTEA, která zajišťuje dodávky pro ZŠ v celé České republice.

a do projektu "Mléko do škol"

 

 Účastníme se projektu-Využíváme ICT ve výuce

 

Zahájení školního roku 2020/2021 -  v úterý 1.9.2020, 8.00 hod. před školou.

 

Ve školním roce 2020/2021 -   školní družina pro žáky 1.-

 Začátek vyučování: 7.45 h.

 

Září 2020

1. září - záhájení školního roku, 8.00 hodin před školou

            žáci přijdou bez školních aktovek

            1.ročník- po zahájení přejde s rodiči,doprovodem do své třídy

            2.-5.r. - po zahájení přejdou pouze žáci do svých tříd s pí učitelkou

            ukončení: kolem 8.30 hodin, všichni žáci odchází domů

2.9. - obdrží žáci veškeré tiskopisy

           1. týden -1.-4.9. odpadá odpolední vyučování

           3.9. se žáci 1.r. učí do 9.25 h., 2.-5.r. do 11.25 hodin

           dále se všichni žáci budou řídit rozvrhem hodin, který obdrží 

           je zajištěna ŠD/pouze pro žáky1.,2.r.,3.r. dále dle volné kapacity se přijímají ž. 

               ze  4.,5.r. /

           zajištěny obědy ve školní jídelně 

           

Rozvrhy obdrží žáci ve středu        2020/2021  /bude upřesněno během září/!!!

Učíme se: 1. ročník PO    do 11.25 h.               4. ročník PO  do 12.20

                             ÚT    do 11.25                                ÚT   do 11.25

                             ST     do 12.20                               ST   do 12.20

                             ČT     do 11.25                               ČT   do 14.10

                             PÁ     do 11.25                               PÁ   do 12.20

                2. ročník PO    do 11.25                   5. ročník PO   do 14.10

                              ÚT    do 12.20                                 ÚT   do 12.20

                              ST    do 11.25                                 ST   do 12.20

                              ČT    do 14.10                                 ČT   do 14.10

                              PÁ    do 11.25                                  PÁ  do 11.25

                3. ročník  PO   do 12.20

                               ÚT   do 12.20

                               ST   do 14.10

                               ČT   do 11.25

                               PÁ   do 11.25

 -------------------------------------------------------------------------------------------

9.9. 16.00 hodin - třídní schůzky       1.,2.,3.,4.,5. ročník  -VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÝM OPATŘENÍM, SCHŮZKY ZRUŠENY.

RODIČŮM BUDOU ZASLÁNA POPTŘEBNÁ SDĚLENÍ E-MAILEM.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

             

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Říjen 2020

 

Soutěž o nejhezčí dýni - pořádá ŠD,ZŠ

 zrušeno

26.- 30.10.2020    Podzimní prázdniny

 Listopad 2020

 3.-5.11.2020 - Zazimování BROUČKŮ, projekt,příprava přírody na ZIMU,

                    po třídách      zrušeno

11.11.2020 - foto,sady,300,-Kč    zrušeno

30.11.2020 - rozsvěcení vánočního stromečku,školní děti

 

VYHLÁŠENÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE "O NEJHEZČÍHO VÁNOČNÍHO KAPRA"-zrušeno

 

Prosinec 2020

 4.12. 2020  Mikulášská nadílka ve škole

17.12.2020 - VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ, VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI S LÍTOSTÍ RUŠÍME

22.12.2020 - vánoční posezení pro žáky ve škole, VE TŘÍDĚ

 

 

 

VÁNOCE - PROJEKT

Rozsvěcení vánočního stromečku - 26.11.2020

 

 

ZŠ vyhlašuje tradiční vánoční soutěž , tentokrát o NEJHEZČÍHO VÁNOČNÍHO KAPRA. Odevzdáváme do 16.12.2020,  vyhodnocení proběhne dne 17.12.2020 .

 

ZŠ si dovoluje pozvat rodiče, prarodiče, absolventy a všechny přátelé školy na Vánoční rozjímání /vystoupení žáků ZŠ/, které se koná dne .....ZRUŠENO...od 17.00 hodin u ROZSVÍCENÉHO VÁNOČNÍHO STROMEČKU U ŠKOLY.

  

22.12.2020- vánoční posezení žáků s cukrovím  a malou nadílkou u stromečku ve škole, v době výuky

 

23.12.2020 - 3.1.2021 - vánoční prázdniny

 

LEDEN 2021

 škola 4.1.2021

.......1.2021    PRŮVOD  3  KRÁLŮ OBCÍ,5.r.

 ........1.2021 - konzultace s rodiči, od 15.00 do 17.00 hodin,

                       1.-5.ročník

.......1.2021 - Masopust- děti si donesou masky-průvod masek obcí -zrušeno

   9.30 h.- MASOPUST - tradiční masopustní obchůzka obcí, průvod masek vychází v 9.30 h. od ZŠ a pokračuje k OÚ požádat pí starostku o povolení

Masopustní průvod masek patřil ke každoročnímu veselí na vesnici. V tomto roce opět prastará tradice ožije.

Základní škola a Mateřská škola se rozhodly v této tradici pokračovat a v dětech tak upevňovat postoj ke starým zvyklostem.

Průvod by měly tvořit hlavně tradiční masky. Mezi ně patří Strakatý.Slaměný,kobyla,medvěd, medvědář, ras, smrtka, ženich, nevěsta, masky znázorňující řemesla - kominík, pekař, řezník, lazebník, apod. nebo jen vesnické postavy - sedlák, selka, chuďas, bába s nůší ......

Všechny rodiče prosíme o spolupráci - zhotovení masek. Bohatou inspiraci najdete na webových stránkách s touto tematikou. 

 

28.1.2021        pololetní vysvědčení

29.1.2021         pololetní prázdniny

 

 

 BŘEZEN  2021

 8.3. - 14.3.2021   jarní prázdniny

 

 ......3.2021- tradiční vynášení-topení ZIMY/MORENY/,vítání JARA,

 

                    průvod obcí, řeka Vltava      zrušeno

 

 ........3.2021-   projekt Noc s H.CH. Andersenem, celodenní  

                     program-beseda, promítání, návštěva místní knihovny

 DUBEN 2021

.....,....4.2021    zápis do 1.ročníku, 15.00 - 17.00 h.

 

...............4.2021 Velikonoční prázdniny18kkkk12mmmkkkkgzzsssPP712.4.20192.4mm.2019 - beseda, putování Aktido

.........4.2021- škola

BAREVNÉ DNY VE ŠKOLE: .......4. - červený,......4..-modrý,......4.-zelený den

                                                     

.......4.2021- pěší túra 

 

KVĚTEN 2021

 1.5.2021 - svátek práce

 8.5.2021 - státní svátek

 

 1.6.2021- školní MDD 

 

ČERVEN 2021

 

30.6.2021- vysvědčení, ukončení školního roku 2020/2021

 

 

 

Zahájení šk.roku 2021/2022 - .......... září 2021