20.10.2021

Vážení rodiče,děti Vám posílají sluníčkový pozdrav z krásné přírody.

DĚTI JSOU HODNÉ, SPOKOJENÉ. Dostaly pochvalu a odměnu za slušné chování a pořádek. Včera splnily večerní stezku odvahy, stavěly domečky v lese. Co nejvíce trávíme čas v přírodě.

Čeká nás: karneval, orientační závod,soutěže, hry. Děti se vydováděly na nafukovácí trampolíně.

Návrat: 22.10.2021, přibližně-12.30 -13.00 h.

Prosím nevolejte, pište případně zprávy, až budeme venku, napíšeme, zavoláme, v penzionu nemáme příjem, děkuji.

Zdraví Vás M.Moravcová a kolektiv školy.

18.10.2021

Dobrý den, vážení rodiče, dojeli jsme v pořádku, děti vše zvládly, najedly se, vybalujeme a půjdeme do přírody. Počasí zatím přeje.

Děti Vás pozdravují, nikdo neplakal, neblinkal, cesta výborná, jídlo chutné.

Miroslava Moravcová a kolektiv.

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - KYTLICE                    Termín: 18.-22.10.2021

18.10.2021 - sraz žáků ve škole do 7.30 - 8.00 hod.

-děti budou vybaveny batůžkem:svačina, pití v uzavíratelné láhvi, 4x sáček /pro případ nevolnosti/,papírové kapesníčky

-kufry rodiče předají pověřenému pracovníkovi ZŠ "dole" u obchodu, pod školou,odkud bude odjezd

-dětem, které před cestou budou potřebovat Kinedryl, bude lék podán ve škole-lék zajistí škola /sdělit do úkolníčků,notýsků zda kinedryl ANO  NE/

odjezd: 9.00 h. od obchodu, pod školou

příjezd/návrat/: 22.10.2021, mezi 12.00 a 13.00 h., opět k obchodu, pod školu

Žáci, kteří nejedou na Švp, budou mít vyučování každý den do 11.25 h.

Provoz ŠD a stravování ve ŠJ zajištěny v běžném režimu.

 

Děti, jenž se nezúčastní z důvodu nemoci Švp neb docházky do školy, mají učivo v plánech, které každý týden posílá třídní pí učitelka na e-mail.

 

Informace ze školy vpřírodě budou sděleny na stránky školy: v pondělí 18.10.2021 a  ve středu 20.10.2021.

                                                                            Mgr.Miroslava Moravcová

 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ:

TERMÍN-18.-22.10.2021

PENZION U SKÁLY, KYTLICE

CELÁ ŠKOLA,CENA BUDE SDĚLENA NA TŘÍDNÍ SCHŮZCE 

 

Ředitelské volno: 27. 9.2021

                             22.12.2021 

 

 

Přehled pokynů k zahájení výuky - organizační opatření, školní rok 2021/2022

Vážení zákonní rodiče, žáci.

I letošní školní rok začínáme poněkud netradičně. Na druhou stranu to pro nás již po minulém školním roce takové velké překvapení není.Uvádíme základní pravidla začátku školního roku 2021/2022.

Věřme, že to bude rok co nejvíce normální.

Stejně jako v minulém školním roce budou dodržována zpřísněná hygienická pravidla – hygiena rukou i zařízení, nevpouštění do budovy infekčních osob, zvýšený úklid, dezinfekce, ochrana dýchacích cest-roušky, respirátory, větrání...

Preventivní screeningové testování:

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první (všechny ročníky mimo prvních) nebo druhý den školního vyučování (první ročníky), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu, které jsou účinné do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy).

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Tuto informaci je nutné předložit třídnímu učiteli – certifikát se nebude ukládat ve škole, stačí předložit k nahlédnutí třídnímu učiteli nebo ukázat potvrzení o aplikaci v mobilním telefonu.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa u Ag testů ne starším než 72 hodin u PCR testů ne starší než 7 dní.

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Tito žáci (pokud se na ně nevztahuje výjimka) budou mít nasazenou ochrannou masku po celý den i během výuky, při konzumaci svačiny budou sedět odděleně, taktéž ve školní jídelně. Dále žákům nebude umožněn zpěv a cvičení ve vnitřních prostorách školy. Pokud se budou pohybovat venku a nebude umožněn distanc 1,5m od ostatních žáků budou mít tito žáci také nasazenou ochrannou masku.

V případě, že žák dochází do ranní družiny a bude den testování, bude se testovat ve ŠD.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

-osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

 Pokud jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení, nemusí mít ochranu dýchacích cest.

Další opatření

Zachovat homogenitu všech tříd není v reálných podmínkách možné. Žáci budou rozděleni do skupin tak, jak jsou zvyklí. Tělesná výchova bude v co největší míře provozována na venkovním hřišti. Přizpůsobte tomu i vybavení dětí. I nadále je doporučováno časté větrání, i do tříd děti vybavte dostatečným oblečením.

Pokud žák navštívil v posledních 14 dnech zahraničí, je třeba postupovat dle instrukcí uvedených ve článku „Ochranné opatřen MZd.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

Sledujte, prosím, naše webové stránky, případné aktualizace tam neprodleně zveřejníme.

Děkujeme.

Dne 25.8.2021                      Mgr.Miroslava Moravcová,řed. školy

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

školní rok 2021/2022 bude  zahájen 1.9.2021 v 8:00 hod. před budovou školy. Třídní učitelky pod vedením paní ředitelky zde shromáždí své žáky a odvedou je do tříd.

Rodiče a doprovod žáků 1. ročníku mohou tradičně doprovodit své děti do třídy, kde jim bude umožněno „spoluprožít“ a zdokumentovat první den „svého školáka“.

*1. 9.2021 se žáci při vstupu do školy nepřezouvají, nemusí s sebou nosit aktovku.

Vyučování bude ukončeno v 8:30 hod.

Třídní učitelé zjistí předběžný zájem o účast žáků ve ŠD a stravování se ve ŠJ-rozdání tiskopisů k vyplnění v den zahájení, nebo rozdáním druhý den, tj.2.9.2021.

Školní družina nebude tento den v provozu.

Školní jídelna nebude tento den v provozu.

*2. 9.2021 si s sebou žáci donesou přezůvky a aktovku s vybaveným penálem i deskami na sešity.

Žákům bude předána veškerá dokumentace k vyplnění rodiči/  Podklad pro školní matriku – prosíme vyplnit aktuálními údaji, dotazník. VYPLNĚNÉ DOKUMENTY JE NUTNO PŘINÉST DO ŠKOLY 3. 9. 2021!!!

Žáci dostanou k dispozici rozvrh výuky pro 1. pololetí šk. r. 2021/2022. Tento se může v prvních dnech školního roku ještě operativně měnit, prosíme o pochopení – žáci i rodiče budou vždy včas informováni o ev. změnách.

Žákům bude předán seznam pomůcek pro jednotlivé ročníky,učebnice,sešity,

                                  notýsky-žákovské knížky, úkolníčky...

Vyučování bude ukončeno : 1.ročník – 9.30 h.

2.-5.ročník – 11.25 h., další dny se žáci 1.-5.roč. učí dle daného rozvrhu

Školní družina bude od 2. 9. 2020 v provozu, 6.00 – 16.30 h.

Školní jídelna bude od 2. 9. 2020 v provozu.

Pomůcky a vybavení do školy si budou po dohodě se svými vyučujícími žáci postupně přinášet do školy podle rozvrhu. Hlídejte dětem zápisy a vzkazy v notýscích, kontrolujte pravidelně Žákovské knížky a sledujte stránky školy.

Přeji Vám zdraví, nový školní rok 2021/2022 plný samých dobrých zpráv, společně  vše zvládneme.

 

Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Moravcová a kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Chvatěruby

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, zaměstnanci školy,

 

uzavřeli jsme nečekaný a zcela nestandardní způsob výuky na základní škole, který jsme byli situací ve společnosti nuceni společně zvládnout.

Díky oboustrannému nasazení a v řadě případů velmi intenzivní spolupráci vás rodičů, prarodičů, ale i dalších rodinných příslušníků a pedagogů jsme ji zvládli se ctí.

Zvlášť vám, kteří jste svým dětem byli po ruce, pomáhali jste s pochopením a vypracováním úkolů, pobízeli je k další práci, neúnavně jste komunikovali s pedagogy, patří naše velké poděkování a uznání.

I učitelé  pracovali v nových podmínkách, hledali metody a formy práce, kterými by výuku vedli, učili se využívat nové nástroje a nabízet žákům nejsnáze zvládnutelný způsob distanční výuky. V nových náročných podmínkách pracovali i ostatní zaměstnanci školy.

Děkuji vám všem jménem vedení školy za spolupráci a přeji krásné léto prožité ve zdraví a pohodě a v září se těšíme na shledanou.

Mgr.Miroslava Moravcová, řed.školy                               31.6.2021

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Prvňáčci

Jak můžete pomoci svým dětem: věnujte dítěti soustředěnou pozornost

                                                vyprávějte dítěti a čtěte mu

                                                pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi

                                                rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin

                                                vybírejte hry a činnosti a sami se do nich zapojte

                           upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře,dole, vlevo.........

                           dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování

                           trénujte změny denního režimu související se školní docházkou

                           vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi

Těšíme se na nové tvářičky.

Jak vybavit prvňáčka

 

V souladu s vyhláškou o základním vzdělávání poskytuje škola bezplatné základní školní potřeby v hodnotě 200,-Kč na žáka. Obvykle 2 tužky trojhranné, vodové barvy, plochý štětec,, barevné papíry, výkresy, náčrtové papíry, číslice, písmena, sešity a veškeré učebnice zdarma.

Rodiče žádáme o zajištění těchto pomůcek a vybavení:

- cvičební úbor a cvičební obuv se světlou gumovou podrážkou

/tepláková souprava,tričko,kraťasy, sportovní obuv na hřiště/

- látkový pytlík na cvičební úbor

- přezutí do školy se světlou podrážkou

- osobní ručník s poutkem, látkový ubrousek na svačinu, toaletní papír, tekuté mýdlo, papírové kapesníčky

Prosím vše podepsat, děkuji.

AKTOVKA-

- školní potřeby: pouzdro-penál, plnící pero, guma, tužka, krouhátko, pastelky, plastelína, kulatý štětec, kelímek, hadřík, vodové barvy, zástěrku na výtvarnou výchovu,kovové nůžky se zakulacenou špičkou, lepidlo, složku na písmena a číslice, obaly na učebnice a sešity-obstarat až v září podle velikosti učebnic a sešitů,pravítko, desky na učebnice.

 

Ředitelství ZŠ a MŠ Chvatěruby oznamuje rodičům -souladu se zákonem č.561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vělávání se uskuteční čníku v naší škole7

Zápis do 1.ročníku Základní školy Chvatěruby:

 

   Milé děti, blíží se Váš slavnostní den, den zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2021/2022 v naší  škole.

Přijďte s pěkným úsměvem a dobrou náladou. Těší se na Vás starší kamarádi, paní učitelky a zaměstnanci školy.

 

Co je třeba před nástupem do školy trénovat:

SEBEOBSLUHU/oblékání, stolování,WC/

SCHOPNOST SOUSTŘEDĚNÍ/15-20 minut, ale ne při hře/

ŘEČ, KOMINIKACE/slovní zásoba, logopedie - zavčas navštívit logopeda,přednést básničku či zazpívat/

ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ/odloučení od rodičů, kontrolovat své nálady,vědomí zodpovědnosti za své chování, schopnost dodržovat pravidla,umět se vyrovnat s neúspěchem/

INTELEKTOVÉ SCHOPNOSTI /čiselná řada, větší a menší číslo, pravolevá orientace, barvy,tvary,časoprostorové pojmy-nad, pod, nahoře, dole/

 

Vážení rodiče, zápis dětí do 1.ročníku se koná 7.4.202. a 8.4.202.,vždy od 14.00 do 17.00 hodin v budově Základní školy Chvatěruby,

 

K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců pas s povolením k pobytu a doklad o bydlišti.

 Zapsány budou děti narozené v období od 1.9.201. do 31.8.201.. K zápisu se dostaví i děti starší, které měly povolen odklad školní docházky.Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě ke školní docházce. Později narozené děti, pokud jsou duševně a tělesně vyspělé, mohou být zapsány do 1.ročníku na základě doporučení odborného lékaře, příslušné PPP a žádosti rodičů.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy - Chvatěruby, Zlončice, Kozomín.

Úkolem zápisu dítěte do 1. třídy je zjišťování, zda-li je dostatečně připravené a zralé na školní docházku. Během zápisu rodič vyplní zápisní lístek a formou povídání a hry se prověří školní zralost dítěte.

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydá ředitelka do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Mgr. Moravcová M., ředitelka školy

 

 

 

 

Účastníme se projektu "Celé Česko čte  dětem"  -

posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Celé Česko čte dětem je kampaní, která je zcela zásadní v dnešní době, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize. Právě rodiče jsou těmi, kteří rozhodují o dlouhém a hezkém dětství svých ratolestí. A dětství je klíčem k celému dalšímu životu.

Pravidelné čtení - uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte, podporuje psychický rozvoj dítěte, posiluje jeho sebevědomí, rozvíjí jazyk, slovní zásobu, formuje čtecí a písemné návyky, učí samostatnému myšlení,, rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění, uklidňuje, trénuje paměť, přináší všeobecné znalosti, ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole, učí hodnotám a rozlišování dobra a zla, je výbornou zábavou, je prevencí patologických jevů, je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Čteme i v naší škole, rodiče nám mohou pomoci, rádi je pozveme k nám do školy, kde mohou předčítat našim žákům. Jestliže Vás tento projekt oslovil, svoji spolupráci můžete dohodnout s třídní učitelkou Vašeho dítěte.

Též jsme zapojeni do projektu "Ovoce do škol" 

cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny. Na čerstvé ovoce a zeleninu, zeleninové či ovocné šťávy mají nárok zcela zdarma všichni žáci 1.-5.ročníků. Schváleným dodavatelem je LAKTEA, která zajišťuje dodávky pro ZŠ v celé České republice.

a do projektu "Mléko do škol"

 

 Účastníme se projektu-Využíváme ICT ve výuce

 

 

Září 2021

1. září - záhájení školního roku, 8.00 hodin před školou

            žáci přijdou bez školních aktovek

            1.ročník- po zahájení přejde s rodiči,doprovodem do své třídy, netestuje se

            2.-5.r. - po zahájení přejdou pouze žáci do svých tříd s pí učitelkou, proběhne 

            testování

            ukončení: kolem 8.30 hodin, všichni žáci odchází domů

2.9. -  obdrží žáci veškeré tiskopisy, rozvrhy, učebnice

          ŠD je v provozu od 6.00 do 16.30 h., ŠJ v provozu

           2.9. se žáci 1.r. učí do 9.25 h., 2.-5.r. do 11.25 hodin

           dále se všichni žáci budou řídit rozvrhem hodin, který obdrží 

níže uvedené vyuč.hodiny budou upraveny  v průběhu dalších dnů        

Učíme se: 1. ročník PO    do 11.25 h.               4. ročník PO  do 12.20

                             ÚT    do 11.25                                ÚT   do 11.25

                             ST     do 12.20                               ST   do 12.20

                             ČT     do 11.25                               ČT   do 14.10

                             PÁ     do 11.25                               PÁ   do 12.20

                2. ročník PO    do 11.25                   5. ročník PO   do 14.10

                              ÚT    do 12.20                                 ÚT   do 12.20

                              ST    do 11.25                                 ST   do 12.20

                              ČT    do 14.10                                 ČT   do 14.10

                              PÁ    do 11.25                                  PÁ  do 11.25

                3. ročník  PO   do 12.20

                               ÚT   do 12.20

                               ST   do 14.10

                               ČT   do 11.25

                               PÁ   do 11.25

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

             

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Říjen 2021

 5.10.2021 - schůzka ohledně ŠVP, od 16.00 hodin

11.10.2021 - foto, kalendáře, cena 300,-Kč

18. - 22. 10.2021 škola v přírodě, Penzion U Skály, Kytlice

27.- 31.10.2021    Podzimní prázdniny

 

 

 Listopad 2020

 3.-5.11.2020 - Zazimování BROUČKŮ, projekt,příprava přírody na ZIMU,

                

 

30.11.2020 - rozsvěcení vánočního stromečku,školní děti

 

VYHLÁŠENÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE "O NEJHEZČÍHO VÁNOČNÍHO KAPRA"-zrušeno

 

Prosinec 2020

 4.12. 2020  Mikulášská nadílka ve škole

17.12.2020 - VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ, VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI S LÍTOSTÍ RUŠÍME

22.12.2020 - vánoční posezení pro žáky ve škole, VE TŘÍDĚ

 

 

 

VÁNOCE - PROJEKT

Rozsvěcení vánočního stromečku - 26.11.2020

 

 

ZŠ vyhlašuje tradiční vánoční soutěž , tentokrát o NEJHEZČÍHO VÁNOČNÍHO KAPRA. Odevzdáváme do 16.12.2020,  vyhodnocení proběhne dne 17.12.2020 .

 

ZŠ si dovoluje pozvat rodiče, prarodiče, absolventy a všechny přátelé školy na Vánoční rozjímání /vystoupení žáků ZŠ/, které se koná dne .....ZRUŠENO...od 17.00 hodin u ROZSVÍCENÉHO VÁNOČNÍHO STROMEČKU U ŠKOLY.

  

22.12.2020- vánoční posezení žáků s cukrovím  a malou nadílkou u stromečku ve škole, v době výuky

 

23.12.2020 - 3.1.2021 - vánoční prázdniny

 

LEDEN 2021

 škola 4.1.2021

.......1.2021    PRŮVOD  3  KRÁLŮ OBCÍ,5.r.

 ........1.2021 - konzultace s rodiči, od 15.00 do 17.00 hodin,

                       1.-5.ročník

.......1.2021 - Masopust- děti si donesou masky-průvod masek obcí -zrušeno

   9.30 h.- MASOPUST - tradiční masopustní obchůzka obcí, průvod masek vychází v 9.30 h. od ZŠ a pokračuje k OÚ požádat pí starostku o povolení

Masopustní průvod masek patřil ke každoročnímu veselí na vesnici. V tomto roce opět prastará tradice ožije.

Základní škola a Mateřská škola se rozhodly v této tradici pokračovat a v dětech tak upevňovat postoj ke starým zvyklostem.

Průvod by měly tvořit hlavně tradiční masky. Mezi ně patří Strakatý.Slaměný,kobyla,medvěd, medvědář, ras, smrtka, ženich, nevěsta, masky znázorňující řemesla - kominík, pekař, řezník, lazebník, apod. nebo jen vesnické postavy - sedlák, selka, chuďas, bába s nůší ......

Všechny rodiče prosíme o spolupráci - zhotovení masek. Bohatou inspiraci najdete na webových stránkách s touto tematikou. 

 

31.1.2022        pololetní vysvědčení

4.2.2022          pololetní prázdniny

 

 

 BŘEZEN  2021

 8.3. - 14.3.2021   jarní prázdniny

 

 ......3.2021- tradiční vynášení-topení ZIMY/MORENY/,vítání JARA,

 

                    průvod obcí, řeka Vltava      zrušeno

 

 ........3.2021-   projekt Noc s H.CH. Andersenem, celodenní  

                     program-beseda, promítání, návštěva místní knihovny

 DUBEN 2021

.....,....4.2021    zápis do 1.ročníku, 15.00 - 17.00 h.

 

...............4.2021 Velikonoční prázdniny18kkkk12mmmkkkkgzzsssPP712.4.20192.4mm.2019 - beseda, putování Aktido

.........4.2021- škola

BAREVNÉ DNY VE ŠKOLE: .......4. - červený,......4..-modrý,......4.-zelený den

                                                     

.......4.2021- pěší túra 

 

KVĚTEN 2021

 1.5.2021 - svátek práce

 8.5.2021 - státní svátek

 28.5.2021- foto žáků dle ročníků

 

ČERVEN 2021

 1.6.2021- školní MDD 

18.6.2021 - ŠKOLNÍ VÝLET, PŘEROV NAD LABEM

V KAŽDÉM ROČNÍKU - PĚŠÍ VÝLETY ZAMĚŘENÉ NA SPORT,POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY

30.6.2021- vysvědčení, ukončení školního roku 2020/2021

 

 

 

Zahájení šk.roku 2021/2022 - 1. září 2021