Vážení rodiče,

Základní škola Chvatěruby si dovoluje pozvat rodiče, prarodiče, absolventy a

všechny přátele školy na

Vánoční rozjímání do kostela sv.Petra a Pavla ve Chvatěrubech,

dne 19.12.2022, od 17.00 hodin, s krátkým programem žáků školy.

 

Po vystoupení je připravena výstavka prací žáků a malé občerstvení

Těšíme se na Vaši účast.

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ředitelství ZŠ a MŠ Chvatěruby,okres Mělník, oznamuje rodičům -souladu se zákonem č.561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vělávání se uskuteční čníku v naší škole7

Zápis do 1.ročníku Základní školy Chvatěruby:

 

   Milé děti, blíží se Váš slavnostní den, den zápisu do 1.ročníku pro školní rok 202./202. v naší  škole.

Přijďte s pěkným úsměvem a dobrou náladou. Těší se na Vás starší kamarádi, paní učitelky a zaměstnanci školy.

 

Co je třeba před nástupem do školy trénovat:

SEBEOBSLUHU/oblékání, stolování,WC/

SCHOPNOST SOUSTŘEDĚNÍ/15-20 minut, ale ne při hře/

ŘEČ, KOMUNIKACE/slovní zásoba, logopedie - zavčas navštívit logopeda,přednést básničku či zazpívat/

ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ/odloučení od rodičů, kontrolovat své nálady,vědomí zodpovědnosti za své chování, schopnost dodržovat pravidla,umět se vyrovnat s neúspěchem/

INTELEKTOVÉ SCHOPNOSTI /čiselná řada, větší a menší číslo, pravolevá orientace, barvy,tvary,časoprostorové pojmy-nad, pod, nahoře, dole/

 

Vážení rodiče, zápis dětí do 1.ročníku se koná .4.2023 a .4.2023,vždy od 15.00 do 17.00 hodin v budově Základní školy Chvatěruby,

 

K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců pas s povolením k pobytu a doklad o bydlišti.

 Zapsány budou děti narozené v roce 201-201. K zápisu se dostaví i děti starší, které měly povolen odklad školní docházky.Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě ke školní docházce. Později narozené děti, pokud jsou duševně a tělesně vyspělé, mohou být zapsány do 1.ročníku na základě doporučení odborného lékaře, příslušné PPP a žádosti rodičů.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy - Chvatěruby, Zlončice, Kozomín, Postřižín a dalších obcí, dle volné kapacity školy.

Úkolem zápisu dítěte do 1. třídy je zjišťování, zda-li je dostatečně připravené a zralé na školní docházku,formou hry a povídání. K zápisu je třeba dodat následující dokumenty, které rodič vyplní :

-Žádost o přijetí ,2020-03-26

-Žádost o odklad, 2020-03-26

-Dotazník pro rodiče, 2020-03-26     + ofocený rodný list dítěte

/výše uvedené 3 dokumenty jsou ke stažení na stránkách školy,www.skolachvateruby.cz,v oddělení - ke stažení, které po vyplnění můžete do školy donést, poslat poštou či e-mailem, nebo vyzvednout ve škole a předat je osobně/.

Registrace /podání přihlášení/, je možné již od .3.2023 až do konce měsíce dubna,30.4. 2023. Běžný zápis je stanoven na . a .4.2023 ve škole, od 14.00 do 17.00 hodin.

Po přijetí žádosti dostane Vaše dítě registrační číslo. Pod tímto registračním číslem pak bude uvedena informace, zda bylo Vaše dítě přijato na naši školu.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn po skončení zápisu na webu školy-Zprávy pro rodiče, ZŠ a vyvěšen u hlavního vchodu do budovy školy.Předpokládaný termín zveřejnění výsledků zápisu je .květen 2023.

Pokud budou mimořádná opatření, bude zápis zorganizován bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole  a podat žádost o přijetí do 1.třídy bude možné těmito způsoby:

-e-mailem   /moravi@centrum.cz

-poštou nebo vhozením do poštovní schránky před školou

-osobním předáním ve škole

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydá ředitelka do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Uvedené obdržíte písemně.

Mgr. Moravcová M., ředitelka školy

 

 

 

 

ZŠ a MŠ Chvatěruby,okres Mělník 

Zápis do 1. ročníku, 2.-5.ročníku

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Mgr.Miroslava Moravcová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8. 7. 2022 od 8. 00 hodin do 11.00. hodin

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ a MŠ Chvatěruby,okres Mělník, příspěvková organizace

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:0

Organizace zápisu / Порядок запису:

  1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  1. a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole

      заяву про зарахування дитини до початкової школи можна забрати її особисто у відповідній школі)

  1. b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

  1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

  1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 V e Chvatěrubech, dne/дата 20. 5. 2022                                                    

                                                                   Mgr.Miroslava Moravcová

                                                  Ředitel základní školy/ Директор початкової школи

 

 -------------------------------------------------------------

Prvňáčci

Jak můžete pomoci svým dětem: věnujte dítěti soustředěnou pozornost

                                                vyprávějte dítěti a čtěte mu

                                                pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi

                                                rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin

                                                vybírejte hry a činnosti a sami se do nich zapojte

                           upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře,dole, vlevo.........

                           dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování

                           trénujte změny denního režimu související se školní docházkou

                           vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi

Těšíme se na nové tvářičky.

Jak vybavit prvňáčka

 

V souladu s vyhláškou o základním vzdělávání poskytuje škola bezplatné základní školní potřeby v hodnotě 200,-Kč na žáka. Obvykle 2 tužky trojhranné, vodové barvy, plochý štětec,, barevné papíry, výkresy, náčrtové papíry, číslice, písmena, sešity a veškeré učebnice zdarma.

Rodiče žádáme o zajištění těchto pomůcek a vybavení:

- cvičební úbor a cvičební obuv se světlou gumovou podrážkou

/tepláková souprava,tričko,kraťasy, sportovní obuv na hřiště/

- látkový pytlík na cvičební úbor

- přezutí do školy se světlou podrážkou

- osobní ručník s poutkem, látkový ubrousek na svačinu, toaletní papír, tekuté mýdlo, papírové kapesníčky

Prosím vše podepsat, děkuji.

AKTOVKA-

- školní potřeby: pouzdro-penál, plnící pero, guma, tužka, krouhátko, pastelky, plastelína, kulatý štětec, kelímek, hadřík, vodové barvy, zástěrku na výtvarnou výchovu,kovové nůžky se zakulacenou špičkou, lepidlo, složku na písmena a číslice, obaly na učebnice a sešity-obstarat až v září podle velikosti učebnic a sešitů,pravítko, desky na učebnice.

 

ouladu se zákonem č.561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vělávání se uskuteční čníku v naší šk 

 

Účastníme se projektu "Celé Česko čte  dětem"  -

posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Celé Česko čte dětem je kampaní, která je zcela zásadní v dnešní době, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize. Právě rodiče jsou těmi, kteří rozhodují o dlouhém a hezkém dětství svých ratolestí. A dětství je klíčem k celému dalšímu životu.

Pravidelné čtení - uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte, podporuje psychický rozvoj dítěte, posiluje jeho sebevědomí, rozvíjí jazyk, slovní zásobu, formuje čtecí a písemné návyky, učí samostatnému myšlení,, rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění, uklidňuje, trénuje paměť, přináší všeobecné znalosti, ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole, učí hodnotám a rozlišování dobra a zla, je výbornou zábavou, je prevencí patologických jevů, je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Čteme i v naší škole, rodiče nám mohou pomoci, rádi je pozveme k nám do školy, kde mohou předčítat našim žákům. Jestliže Vás tento projekt oslovil, svoji spolupráci můžete dohodnout s třídní učitelkou Vašeho dítěte.

Též jsme zapojeni do projektu "Ovoce do škol" 

cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny. Na čerstvé ovoce a zeleninu, zeleninové či ovocné šťávy mají nárok zcela zdarma všichni žáci 1.-5.ročníků. Schváleným dodavatelem je LAKTEA, která zajišťuje dodávky pro ZŠ v celé České republice.

a do projektu "Mléko do škol"

 

 Účastníme se projektu-Využíváme ICT ve výuce

 

 

Září 2022

1. září - záhájení školního roku, 8.00 hodin před školou

            žáci přijdou bez školních aktovek

            1.ročník- po zahájení přejde s rodiči,doprovodem do své třídy

            2.-5.r. - po zahájení přejdou pouze žáci do svých tříd s pí učitelkou

            ukončení: kolem 8.30 hodin, všichni žáci odchází domů

2.9. -  obdrží žáci veškeré tiskopisy, rozvrhy, učebnice

          ŠD je v provozu od 6.00 do 16.30 h., ŠJ v provozu

           2.9. se žáci 1.r. učí do 9.25 h., 2.-5.r. do 11.25 hodin

           dále se všichni žáci budou řídit rozvrhem hodin, který obdrží 

       

Učíme se: 1. ročník PO    do 10.30 h.               4. ročník PO  do 14.10

                             ÚT    do 14.10                               ÚT   do 12.20

                             ST     do 11.25                               ST   do 12.20

                             ČT     do 11.25                               ČT   do 13.15

                             PÁ     do 11.25                               PÁ   do 11.25

                2. ročník PO    do 10.30                  5. ročník PO   do 14.10

                              ÚT    do 12.20                                ÚT   do 12.20

                              ST    do 14.10                                ST   do 12.20

                              ČT    do 11.25                               ČT   do 14.10

                              PÁ    do 11.25                                PÁ  do 11.25

                3. ročník  PO   do 12.20

                               ÚT   do 11.25

                               ST   do 12.20

                               ČT   do 12.20

                               PÁ   do 12.20

 -------------------------------------------------------------------------------------------

  20.9.2022, 16.00 h. - třídní schůzky

  29.a 30.9.2022 - ředitelské volno

 

             

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Říjen 2022

 11.10.2022 ŠKOLNÍ FOTO, KALENDÁŘE-SADA, 330,-Kč

26.,27.10.2022 - podzimní prázdniny

soutěž o nejhezčí dýni - ŠD

 

 Listopad 2022

zazimování broučků - ŠD

Ředitelské volno

Ředitelské volno
 
18.11.2022

27.11.2022 - Rozsvěcení vánočního stromečku

28.11.2022 - svíčkárna,čokoládovna Rhodos

 

 

 

Prosinec 2022

 6.12. 2022  Mikulášská nadílka ve škole

19.12.2022 - VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

20.12.2022 - vánoční posezení pro žáky ve škole, VE TŘÍDĚ

21. a 22.12.2022 - ředitelské volno

 

 

 

VÁNOCE - PROJEKT

Rozsvěcení vánočního stromečku - 27.11.2022

 

 

ZŠ vyhlašuje tradiční vánoční soutěž , tentokrát o NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ OZDOBU. Odevzdáváme do 16.12.2022,  vyhodnocení proběhne dne 19.12.2022 .

 

ZŠ si dovoluje pozvat rodiče, prarodiče, absolventy a všechny přátelé školy na Vánoční rozjímání /vystoupení žáků ZŠ/, které se koná dne 19. 12.2022,od 17.00 hodin V KOSTELE SV.PETRA A PAVLA VE CHVATĚRUBECH

  

20.12.2022- vánoční posezení žáků s cukrovím  a malou nadílkou u stromečku ve škole, v době výuky

 21.,22.12  ŘEDITELSKÉ VOLNO

23.12.2022 - 2.1.2023 - vánoční prázdniny

 

LEDEN 2023

 škola 3.1.2023

6.1.2023   PRŮVOD  3  KRÁLŮ OBCÍ,5.r.

 

 - Masopust- děti si donesou masky-průvod masek obcí -zrušeno

   9.30 h.- MASOPUST - tradiční masopustní obchůzka obcí, průvod masek vychází v 9.30 h. od ZŠ a pokračuje k OÚ požádat pí starostku o povolení

Masopustní průvod masek patřil ke každoročnímu veselí na vesnici. V tomto roce opět prastará tradice ožije.

Základní škola a Mateřská škola se rozhodly v této tradici pokračovat a v dětech tak upevňovat postoj ke starým zvyklostem.

Průvod by měly tvořit hlavně tradiční masky. Mezi ně patří Strakatý.Slaměný,kobyla,medvěd, medvědář, ras, smrtka, ženich, nevěsta, masky znázorňující řemesla - kominík, pekař, řezník, lazebník, apod. nebo jen vesnické postavy - sedlák, selka, chuďas, bába s nůší ......

Všechny rodiče prosíme o spolupráci - zhotovení masek. Bohatou inspiraci najdete na webových stránkách s touto tematikou. 

 

31.1.2023        pololetní vysvědčení

3.2.2023          pololetní prázdniny

13.-19.2.2023      Jarní prázdniny

 

 BŘEZEN  2023

 

  .3.2023-   projekt Noc s H.CH. Andersenem, celodenní  

                     program-beseda, promítání, návštěva místní knihovny

   .3.2023     beseda SDH

   .3.2023- tradiční vynášení-topení ZIMY/MORENY/,vítání JARA,

                    průvod obcí, řeka Vltava      

 

 

 DUBEN 2023

 . a  . 4.2023   zápis do 1.ročníku, 15.00 - 17.00 h.

BAREVNÉ DNY VE ŠKOLE: .4. - červený,zelený .4.,žlutý .4.

                                                    

6.4.2023 Velikonoční prázdniny18kkkk12mmmkkkkgzzsssPP712.4.20192.4mm.2019 - beseda, putování Aktido

.4.2023- škola

 .4.2023 - Čarodějnický den ve škole, karneval v maskách

.4.2023 - pálení Čarodějnic-u hřiště

 

KVĚTEN 2023

.5.2023- třídní foto žáků dle ročníků

 

ČERVEN 2023

 1.6.2023- školní MDD -

i

.6.2023 - ŠKOLNÍ VÝLET 

V KAŽDÉM ROČNÍKU - PĚŠÍ VÝLETY ZAMĚŘENÉ NA SPORT,POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY

 

.6.2023, 16.00 h. - závěrečné vystoupení žáků 1.-5.r

Vážení rodiče žáků ZŠ Chvatěruby, srdečně Vás zveme na slavnostní zakončení školního roku 2022/2023,které se koná dne .6.2022, od 16.00 hodin, v budově školy

Program:  - vystoupení žáků školy

                   - rozloučení se s páťáky

                                                 Kolektiv zaměstnanců školy, Mgr. Miroslava Moravcová

 

 

30.6.2023- vysvědčení, ukončení školního roku 2022/2023

 

 Hlavní prázdniny: 1.7.-31.8.2023

 

Zahájení šk.roku 2023/2024 - 4. září 2023, v pondělí