inzerát

ZŠ a MŠ Chvatěruby, okres Mělník
přijme kvalifikovaného/nou/ učitele/ku/ pro 1. stupeň ZŠ.

Nástup 1.9.2023, na celý úvazek.

Nabízíme rodinné prostředí v příjemném kolektivu, vybavenou školu se sportovním zázemím, ubytování v RD v blízkosti školy.

Životopis prosím zasílejte na e-mail: moravi@centrum.cz

doucovani.png

HISTORIE ŠKOLY:

Škola byla původně na hradě v příbytku faráře. Školní budova byla zřízena roku 1788 zásluhou faráře Antonína Tibelli. Postavena byla nákladem 721 zl rýnských na skalce za hradebním příkopem, kde stojí po různých úpravách podnes.

V r.1832 byla škola porvé přestavěna jako jednotřídní.

Roku 1857 byla stará budova školy zbořena a na témže místě byla postavena škola nová, jednopatrová. Stavitelem byl František Štumpf. V prvním poschodí byla první a druhá třída, v přízemí byly pro oba učitele zřízeny byty. Učitel měl dva pokoje, kuchyni a komoru, podučitel měl jeden pokoj.

V roce 1881 byla škola rozšířena o třetí třídu, umístěna byla v novém jednopatrovém přístavku, a to na východní straně budovy. Do nové třídy byly dodány nové lavice a nový nábytek. Roku 1888 byl pozemek školy i se zahradou řádně ohrazen, školní budova byla z venku opravena, v zahrádce byly postaveny nové kamenné schody vedoucí ke cvičišti a na východní straně byl dřevěný plot nahrazen kamennou zdí. Do všech tříd byla zakoupena kamna. další úpravy a opravy byly provedeny v letech 1903-1904.

V roce 1910 byla provedena generální oprava školy a bylo zakoupeno nové vybavení.Též střecha byla opravena, byla vybudována v zahradě školy nová studna. V létě 1914 bylo rozhodnuto místní školní radou rozšířit školu o čtvrtou třídu,která vznikla úpravou bytu řídícího učitele. V roce 1925 byla škola opět opravována, proběhla výměna oken.V roce 1939 bylo do celé školy zavedeno elektrické osvětlení. 

V roce 1942 má škola 6 ročníků, také byla zřízena pomocná třída. Okresní školní výbor jmenoval pak odbornou komisi pro vřadění dětí do pomocné třídy, jejímiž členy byli:

předseda František Berger, dělmistr ČMD ve Chvatěrubech

Rudolf Krauskopf, učitel pomocné školy v Kralupech

Vladimír Kočí, řídící učitel obecné školy ve Chvatěrubech

MUDr. František Klicman, obvodní lékař v Kralupech.

Roku 1948 byla při místní škole zřízena Mateřská škola. Roku 1953 byla komunálním podnikem Kralupy nad Vltavou ve třetí třídě a v MŠ položena palubová podlaha. Roku 1957 byla provedena přístavba šatny pro žáky školy. V roce 1962 bylo započato s generální opravou škol, která byla dokončena v roce 1963. Po dobu uvedené opravy vyučování probíhalo v pohostinství U Loučků a v čísle popisném 3. roku 1974 byla postavena kotelna a do celého objektu školy bylo instalováno ústřední vytápění.

Poslední generální oprava školy proběhla v devadesátých letech, a to r. 1993 rekonstrukcí střechy, zhotovením nové fasády, v dalším roce  výstavbou nového sociálního zařízení a konečnou úpravou učeben, chodeb, ředitelny, sborovny, kabinetu, šaten, tělocvičny a školní družiny.

V roce 1996 bylo instalováno dálkové topení z Kaučuku Kralupy a v místě bývalé kotelny byla postavena výměníková stanice, jak pro budovu ZŠ, tak pro spodní část obce Chvatěruby. V témže roce byla v budově MŠ postavena výměníková stanice dálkového topení s napojením vytápění RD v horní části obce.

V průběhu dalších let se střídavě měnila organizace tříd a postupných ročníků, r.1999,  na žádost ředitelky Základní školy Chvatěruby Mgr. Miroslavy Moravcové a za podpory Obecního zastupitelstva byl od 1.9.1999 otevřen pátý ročník.

OD ROKU 2008 SE PO ÚPRAVÁCH INTERIÉRU POPRVÉ V HISTORII ŠKOLY, VYUČUJE

KAŽDÝ ROČNÍK V SAMOSTATNÉ TŘÍDĚ.

Z důvodu nedostaku pedagogických sil se rozhodl Obecní úřad Chvatěruby V ROCE 2000 postavit učitelský byt. 

Současný vzhled školy je od generální opravy, která proběhla v letech 2013-2015, při které byla provedena rekonstrukce stropních trámů 5.třídy, rekonstrukce půdní vazby, osazení nové střešní krytiny, výměna půdních podlahových prostor, přístvba šatny, zateplení celé budovy a zhotovena nová fasáda.

 

 

VEŠKERÁ SDĚLENÍ RODIČŮM, JENŽ SE TÝKAJÍ  VÝUKY a dění ve škole a MŠ JSOU UMÍSTĚNY:

ZŠ - ZPRÁVY PRO RODIČE

MŠ - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE

 

 

Základní škola a Mateřská škola Chvatěruby

Zřizovatel: Obec Chvatěruby

IČO: 71003771

telefon: Základní škola

315 787 039

e-mail: moravi@centrum.cz

Školní vzdělávací program -

"TVOŘIVÁ  ŠKOLA"

Spádové obce:

Chvatěruby, Zlončice, Dolánky, Kozomín, Postřižín

Přijímáme i děti z okolních oblastí - volná kapacita

Vybavení školy:

pracovna informatiky, zrekonstruovaná tělocvična, nádherné hřiště, funkčně zařízené, prostorné a vybavené učebny s pomůckami, školní knihovna , ŠD

Projekt - EU peníze školám - Interaktivní škola

 

cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání.

Naše škola uplatňuje prvky klasického i moderního vyučování, chceme naučit využívat nabyté vědomosti žáků pro praktické užití. Snažíme se vést žáky k tvořivosti a aktivitě při vyučování. Chceme aby děti měly z výuky radost. Naším cílem je vzdělávat je i ke zdravému životnímu stylu.

Naší prioritou je vést žáky k všestrannému používání informačních technologií. Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií.. podporovány jsou takové činnosti, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.

 

V neposlední řadě je naším cílem podpořit pedagogy pomocí dalšího vzdělávání v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Naše škola je v současné době vybavena 3 interaktivními tabulemi,počítačovou učebnou.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY-komponenta 3.1-

financováno Evropskou unií, Národní plán obnovy, MŠMT - vybavení žáků digitální technologií pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních technologií a na prevenci digitální propasti.

Škola nabízí:

rodinné prostředí, individuální přístup k žákům

klidné a zdravé prostředí, péče o zdraví dětí - pobyt dětí o přestávce venku na zahradě, pitný režim,  bruslení na vlastním kluzišti - Náplavka, tůně, zimní švp, letní švp,odborná péče pro děti, u kterých se objeví vývojové poruchy učení, výlety, kulturní akce- divadla, kino,spaní ve škole, závěrečné vystoupení pro rodiče a veřejnost. K udržení tradičních lidových zvyků na naší škole přispívá každoroční nadílka Barbory, obchůzka čertů s Mikulášem a andělem, je uspořádána vánoční výstava, pořádáme Vánoční rozjímání s pásmem koled pro rodiče a veřejnost v místním kostele sv. Petra a Pavla, průvod Tří Králů obcí, vinšování štěstí a zdraví, na jaře topíme Zimu - Morenu a vítáme Jaro, malujeme kraslice a posléze hodujeme, účastníme se pálení čarodejnic a všeho zlého, pořádáme dětský den s bohatým programem, karneval pro děti,tematické soutěže a výstavy .....

Nabízíme zájmové kroužky

Sportovní akce - soutěže - Olympiáda na hřišti, švihadlový maratón, utkání v kopané na hřišti mezi naší školou a školou z Úžic, vybíjená, košíková, orientační běh,školu v přírodě, a jiné.

Obecní tělocvična Základní školy Chvatěruby

Blíže na stránkách obce Chvatěruby v sekci sport.