Základní škola Chvatěruby

Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů (pdf, 1.5 MB)

Schválení rozpočtu zřizovatelem (pdf, 90 kB)

Rozpočet 2019 (pdf, 280 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 (pdf, 130 kB)

Dokumenty k nahlédnutí v ředitelně školy

Informace o zpracování osobních údajů                    GDPR

ve smyslu čl. 12,13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů/.

ZŠ a MŠ Chvatěruby, okres Mělník, Chvatěruby 46, 27801 Kralupy nad Vltavou, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Škola zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady /EU/ 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /dále jen GDPR/ a dále v souladu s platnou národní legislativou.

Kontaktní údaje školy: Základní škola a Mateřská škola Chvatěruby, okres Mělník, sídlem Chvatěruby, 46, 27801 Kralupy nad Vltavou, IČO: 71003771, ID datové schránky: ewqmcct

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Marie Hanková, tel.777333288, e- mail: hankova@post.cz

 

K jakým účelům a na základě jakých právních titulů škola osobní údaje zpracovává?

Škola zpracovává osobní údaje na základě těchto právních titulů: plnění právní povinnosti správce, plnění smlouvy, plnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, oprávněný zájem školy či třetí strany a souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Škola využívá následující právní tituly zpracování osobních údajůpro následující účely zpracování osobních údajů:

Zpracovávání je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce

Účely zpracování přímo souvisejí s osobními údaji žáků a zákonných zástupců žáka:

-zpracovávání osobních údajů ve školní matrice,evidenční listy

-zpracovávání osobních údajů při zápisu k předškolnímu vzdělávání a k povinné školní docházce

-zpracovávání osobních údajů při odkladu povinné školní docházky

-zpracovávání osobních údajů při přestupu žáka na jinou školu

-zpracovávání osobních údajů v třídní knize,kniha docházky,třídní výkaz

-zpracování osobních údajů při vedení evidence omluvenek a žádostí o uvolnění žáka

-zpracování osobních údajů při vedení evidence úrazů dětí-žáků

-zpracování osobních údajů v rámci individuálního vzdělávání dětí-žáků

-zpracování osobních údajů v rámci sociálně právní ochrany dětí

-zpracování osobních údajů ve školní družině

-zpracování osobních údajů při pořádání škol v přírodě,výletů a dalších mimoškolních akcích

-zpracování osobních údajů v rámci činnosti poradenského pracoviště a poskytování podpůrných opatření dětem-žákům

-zpracování osobních údajů při uvolňování žáků-dětí z hodin TV nebo jiného předmětu, z předšk. zařízení

-zpracování osobních údajů v režimu školní jídelny

-zpracování osobních údajů v rámci pedagogické rady

-zpracování osobních údajů v souvislosti s ukončením předškolního a základního vzdělávání-vysvědčení

-zpracování osobních údajů v souvislosti s úplatou za předškolní vzdělávání

-zpracování osobních údajů v souvislosti s výukou plavání

 

Účely zpracování související s osobními údaji fyzických osob

 -zpracování osobních údajů při vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení

-zpracování osobních údajů při vyřizování žádostí o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

-zpracování osobních údajů o členech školské rady

-zpracování osobních údajů při vyřizování podnětů, stížností, petic

-zpracování osobních údajů v rámci vedení účetnictví školy

Účely zpracování přímo související s osobními údaji zaměstnanců školy a jiných fyzických osob:

-zpracováníosobních údajů v rámci vedení základní právní dokumentace školy

-zpracování osobních údajů při vedení osobního spisu zaměstnance

-zpracování osobní dokumentace v rámci předpracovních vztahů

-zpracování osobních údajů v rámci vedení evidence úrazů a nemocí z povolání

-zpracování osobních údajů při vedení mzdového účetnictví

-zpracování osobních údajů při vedení evidence školení vč.BOZP a PO

-zpracování osobních údajů při vedení evidence pracovní doby

-zpracování osobních údajů při vedení evidence cestovních náhrad

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy: zákona č.

-zpracování smluv vč. doplňkové činnosti školy

-zpracování osobních údajů v režimu školní jídelny

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu:

-zpracování osobních údajů o členech žákovského parlamentu

-zpracování osobních údajů v rámci prezentace školy školy/webové stránky,výroční zprávy, prezentace výtvarných děl,.../

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany:

-evidence návštěv při vstupu do budovy-oprávněný zájem na ochraně majetku a bezpečí žáků-dětí školy

-zpracování osobních údajů při půjčování knih ze školního knihovního fondu-oprávněný zájem na ochraně školního knihovního fondu

-zpracování osobních údajů osob oprávněných vyzvedávat žáka-dítěte z MŠ,ZŠ a ze školní družiny-oprávněný zájem na ochraně bezpečí žáka školy

Zpracování na základě souhlasu subjektu údajů:

-předávání osobních údajů organizátorovi akce nebo poskytovateli služeb při organizaci škol v přírodě, výletů a dalších mimoškolních akcích

-zveřejňování osobních údajů v rámci prezentace školy/s ohledem na přiměřenost zpracování, množství a provázanost osobních údajů/

-zasílání o akcích školy

-psychologické,lékařské a jiné průzkumy a testovnímezi dětmi-žáky, jejichž součástí by bylo uvedení osobních údajů dítěte-žáka

Podrobné informace ke zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých účelů zpracování naleznete v úvodu.

Zvláštní/citlivé/ kategorie osobních údajů:

škola zpracovává zvláštní/citlivé/ kategorie osobních údajů dětí-žáků a zaměstnanců školy v následujícím rozsahu:

-škola zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů dětí-žáka,zejména údaje o zdravotním stavu dětí-žáků, údaje o znevýhodnění dítěte /mentální, tělesné, zrakové či sluchové postižení, závazné vady řeči, závažné vývojové poruchy učení, závažné vývojové poruchy chování, souběžné postižením více více vadami nebo autismem/, údaje uvedené v doporučení školských poradenských zařízení, posudky poskytovatelů zdravotních služeb

-škola zpracovává tyto údaje pouze na základě zákonného zmocnění /zejm.§28 odst.2,písm.f/,g/ zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /dále jen školský zákon/, § 9 zákona č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, § 2 odst.4 vyhl.MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování, vzhl.MŠMT č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí,žáků astudentů/

-škola tzto údaje zpracovává na základě právního titulu uvedeného v čl.9 odst.2 písm.b/ GDPR-zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu, v němž se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů zaměstnanců:

-škola zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů zaměstnanců, zejm. údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotním stavu, údaje o odsouzeních a trestech dostupné z rejstříku trestů

-škola zpracovává tyto údaje pouze na základě zákonného zmocnění/zejm zákon č.262/2006 Sb.,zákoník prácee, zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zákon č.373/2011, o specifických zdravotních službách, vyhl.MZCR, č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách/

-škola tyto údaje zpracovává na základě právního titulu uvedeného v čl.9 odst. 2 písm. b/ GDPR - zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu, v němž se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů.

-škola může získávat osobní údaje od jiného než subjektu údajů, ovšem poze na základě oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy, např. v případě spolupráce se školskými poradenskými pracovišti

Komu škola osobní údaje poskytuje

-osobní údaje mohou být dále předány pouze na základě oprávnění uvedeného ve zvláštním právním předpisu nebo s prokazatelným souhlasem subjektu údajů

Způsob zajištění ochrany osobních údajů

-osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Škola disponuje technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím

Doba uložení osobních údajů, které jsou zpracovávány

-dokumenty obsahující osobní údaje, jsou uchovávány dle skartačních lhůt nastavených spisovým a skartačním řádem školy. Po uplynutí skartačních lhůt jsou osobní údaje buď skartovány, nebo předány k archivaci

Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

-uplatnit svá práva může subjekt údajů písemně na adrese školy, elektronicky do datové schránky školy, nebo osobně u ředitele na adrese školy

Právo na přístup k osobním údajům

-subjekt údajů má právo požadovat po škole, aby mu sdělila informaci o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají. Pokud škola osobní údaje zpracovává, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje a informace o zpracování obdržet.

Informaci ve stanoveném rozsahu /čl.15 GDPR/, případně kopii zpracovávaných osobních údajů, vyhotoví škola bez zbytečného odkladu, maximálně do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech až do 90 dnů od obdržení žádosti. Informace bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení. Poskytnutí informace je bezplatné, ovšem pokud by ze strany subjektu údajů docházelo ke zneužívání tohoto práva, například prostřednictvím opakovaných žádostí uplatňovaných krátce po sobě, je možné žádostem nevyhovět, případně za ně požadovat přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady.

Právo na opravu osobních údajů

-Subjekt údajů může požádat o opravu osobních údajů, které se ho týkají, v případě, že jsou nepřesné nebo neúplné. Po obdržení žádosti škola bezodkladně omezí zpracování osobních údajů do doby ověření jejich správnosti a provedení případně opravy.

-po ověření, případně opravení osobních údajů,škola bezodkladně, maximálně do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech až do 90 dnů od obdržení žádosti, informuje subjekt údajů o tom, že byla ověřena správnost osobních údajů, případně provedena oprava, omezení zpracování bude zrušeno a ve zpracování osobních údajů bude škola dále pokračovat.Informace bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky nebo prostřednictví provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení. poskytnutí informace je bezplatné, ovšem pokud by ze strany subjektu údajů docházelo ke zneužívání tohoto práva, zejm. pokud by žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, je možné žádostem nevyhovět, případně za ně požadovat přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady.

Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů může požadovat po škole, aby zlikvidovala jeho osobní údaje a dále je neuchovávala. Škola vymaže osobní údaje za následujících podmínek:

- pokud je již nepotřebuje pro účel,za kterým je shromáždila

-pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů a subjekt údajů souhlas odvolá

-pokud subjekt vznese námitku proti zpracování osobních údajů a při posouzení vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje zájem subjektu údajů nad zájmem správce na zpracování osobních údajů

-pokud škola zpracovává osobní údaje protiprávně

ŠKOLA nevymaže osobní údaje, pokud je zpracování nezbytné pro splnění

právní povinnosti nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je škola pověřena, případně jsou-li splněny další podmínky z vyjímky práva na výmaz dle čl.17 odst.3 GDPR.

O provedení /neprovedení/ výmazu informuje škola subjekt údajů bezodkladně, maximálně do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech až do 90 dnů od obdržení žádosti. Informace bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení. Poskytnutí informace je bezplatné, ovšem pokud by ze strany subjektu údajů docházelo ke zneužívání tohoto práva, zejména pokud by žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, je možné žádostem nevyhovět, případně za ně požadovat přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů může požádat školu, aby omezila zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to v následujících případech:

-subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby škola mohla přesnost osobních údajů ověřit

-zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití

-škola již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požeduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

-subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl.21 odst.1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody školy převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů

O omezení zpracování osobních údajů škola bezodkladně, maximálně do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech až do 90 dnů od obdržení žádosti, informuje subjekt údajů. Informace bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení. Poskytnutí informace je bezplatné, ovšem pokud by ze strany subjektu údajů docházelo ke zneužívání tohoto práva, zejména pokud by žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, je možné žádostem nevyhovět, případně za ně požadovat přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady.

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, škola omezení neprodleně zruší. O zrušení omezení bude škola subjekt údajů dopředu bezodkladně informovat.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů může toto právo uplatnit pouze v případě, že je zpracování osobních údajů prováděno automatizovaně a zároveň je založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na plnění smlouvy. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl škole, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

Na základě podmínek stanovených GDPR nelze v současné době toto právo subjektů údajů realizovat, neboť ve škole neprobíhá takové zpracování osobních údajů, na které by se toto právo vztahovalo.

 

Právo vznést námitku

-subjekt údajů má právo vunést námitku proti zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, Jakmile škola námitku proti zpracování obdrží, bez zbytečného odkladu omezí zpracování osobních údajů subjektu údajů, jež námitku podal a námitku posoudí.V rámci posouzení námitky musí škola prokázat, že má pro zpracování závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy a svobodami subjektu údajů - tzv.balanční test. V případě, že škola prokáže oprávněné důvody zpracování, je oprávněna osobní údaje dále zpracovávat, pokud škola oprávněné důvody neprokáže, musí zpracování osobních údajů ukončit.

-o výsledku řízení informuje škola subjekt údajů bezodkladně, maximálně do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech až do 90 dnů od doručení žádosti. Pokud škola prokáže oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, informuje zároveň subjekt údajů o ukončení omezení zpracování osobních údajů. Informace bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky, nebo prostřednictví provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení. Poskytnutí informace je bezplatné, ovšem pokud by ze strany subjektu údajů docházelo ke zneužívání tohoto práva, zejména pokud by námitky byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, je možné jim nevyhovět, případně za ně požadovat přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

- subjekt údajů může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu ztrácí škola právní titul pro zpracování osobních údajů a subjektu údajů vzniká právo na výmaz osobních údajů. Škola na základě uplatnění tohoto práva vyhledá a zlikviduje všechny osobní údaje zpracovávané na základě odvolaného souhlasu.

Právo podat stížnost u dozorovaného úřadu  

-subjekt údajů se může obrátit na dozorový úřad se stížností, pokud se domnívá, tedy má důvodné podezření, že při zpracování osobních údajů dochází k porušení GDPR

Definice základních pojmů užívaných v oblasti ochrany osobních údajů

-osobní údaj -  veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě,identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzidká osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fiziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby 

-subjekt údajů- subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují

-správce - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů

-zpracovatel - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce

-příjemce - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsouosobní údaje poskytnuty

-zpracování osobních údajů- jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo souborz osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení

-zvláštní kategorie osobních údajů - údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či fylozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu